شرط بازگشايي نماد معامالتي بانك صادرات

Jahan e-Sanat - - News - پيشنهاد

پس از ارائه مس//تندات از س//وي ناش//ر بانك صادرات سازمان بورس خواستار تكميل مدارك ارسالي و پاسخ به نامهاي در اين زمينه از سوي هياتمديره جديد »وبصادر« شده است.مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق به//ادار در گفتوگو با فارس گفت: نماد معامالتي بانك صادرات پس از پاس//خ اين ناشر به نامه درخواستي س//ازمان بورس در مورد تكميل مس//تندات ارسالي آماده بازگشايي ميشود.سيد محمد عليزاده با بيان اينكه در اين نامه از هياتمديره بانك صادرات در مورد سرفصل مطالبات، ذخاير و وجوه التزام درخواست ارائه توضيحات تكميلي شده است، گفت: پس از آنكه ناشر بانك صادرات در نامهاي به سازمان بورس مستندات خود را ارائه كرد، به منظور تكميل اين اطالعات س//ازمان بورس در نامه نگاري مجدد با اين بانك، خواستار ارائه توضيحات در مورد سرفصلهاي مذكور شده كه هنوز پاسخي در اين زمينه به سازمان بورس ارسال نشده است.وي افزود: در صورت پاسخ ناشر بانك صادرات به نامه سازمان بورس و تكميل مستندات درخواستي نماد معامالتي اين بانك به منظور بازگشايي در دستور كار ناظر بازار قرار خواهد گرفت.گفتني اس//ت نماد معامالتي بانك ص//ادرات ايران از حدود بيش از 250 روز قبل تاكنون به دليل آنچه برگزاري مجمع عادي ساالنه به منظور تصويب صورتهاي مالي منتهي به پايان دوره مالي 94 عنوان شده از سوي ناظر بازار با توقف مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.