در کنفرانس بينالمللي آب مجازی در اتاق بازرگانی ايران مطرح شد؛ ضعف درمدیریت آب کشور

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگان/ي- در حالي اولين کنفرانس بينالمللي آب مجازي برگزار ش//د که مس//ووالني که در اين مراسم حضور داشتند، سرانجام اعتراف کردند که در حوزه مديريت آب ضعيف عمل کردن//د. در اين کنفرانس ک//ه در اتاق بازرگاني ايران برگزار ش//د، معاون وزير امور خارجه، وزير کش//اورزي و رييس ات//اق بازرگاني ايران حضور داش//تند و درباره مش//کالت اي//ن بخش صحبت کردن//د. عباس عراقچي، مع//اون وزير امور خارجه در اين کنفرانس خواستار توجه دستگاههاي متولي به نهادسازي، فراه//م آوردن زيرس//اختها و تدارک ابزارهاي حقوق//ي و مالي در حوزه آب مجازي شد.

مع//اون امور حقوق//ي و بينالمللي وزارت امور خارجه با اش//اره به اهميت مقوله آب مجازي گفت: بهرهمندي از رويکرد آب مجازي و پيگيري سياست امنيت غذايي و مقابله با محدوديتهاي آبي و اکولوژيکي تنها با مفروض دانستن ثبات و امنيت سياسي متصور است.

وي ادام//ه داد: ع//دم نيل به توافق منطقهاي جهاني در خصوص تجارت آب مجازي ناظر بر حساسيتهاي موجود در اين بخش است.

معاون وزير امور خارجه گفت: شايد دراينکنفرانسنيازبهتکراراينحقيقت نباشد که امروزه بسياري از کشورها با بحران کمبود آب شيرين مواجهاند يا در آستانه تنش آبي ‪(water stress)‬ قرار دارند، وضعيتي که داراي عواقب سياسي، اقتصادي و اجتماعي در س//طوح ملي، منطقهاي و بينالمللي اس//ت اما تصور اينجانب بر آن اس//ت که اين حقيقت به درستي از سوي جامعه، اعم از قاطبه مردم و حتي نخبگان، به درستي مورد فهم واقع نشده است بنابراين معتقدم ت//ا زماني ک//ه درک عميقي در جامعه بشري نس//بت به ارزش و اهميت اين ماده حياتي شکل نگيرد و روند کمبود آب به عنوان خطري جهاني و نه فقط براي کشورهاي کمآب، به طور ملموس مورد توجه واقع نشود، بر دامنه بحرانها و تنشهاي آبي افزوده ش//ده و مسير توسعه بش//ري با ناهمواريهاي جدي مواجه خواهد شد.

وي ادامه داد: قدم نخست در ارتقاي درک جوامع بشري نسبت به آب، ايجاد بسترهاي مناسب اطالعرساني عمومي پيرامون ابعاد اين دغدغهها و نگرانيها در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي است. در شرايطي که سازمان ملل متحد يکي از اهداف توسعه پايدار

را دستيابي همه انس//انها ب//ه آب س//الم و کافي قرار داده اس//ت، عموم جوامع بش//ري بايد از طريق به کارگيري ش//يوههاي متناسب، علمي و بههنگام به اين درک مش//ترک دست يابند که توسعه آينده در گرو بهبود وضعيت آبي اس//ت. رشد آگاه//ي ‪(Public Awareness)‬ قاطبه انسانها نسبت به آب و معضالت آن، امروز باي//د اصليترين هدف همه ما باشد.

عراقچيگفت: ماهيتآببهگونهاي است که در يک مکان ساکن نبوده و به صورت جاري از جايي به جاي ديگر تغيير مکانميدهد.اينويژگي،درکناراهميت مرزهاي ملي در چش//مانداز جغرافياي سياسي جهان، موجب شده »اختالف و درگيري« يا »همکاري و مذاکره« بر سر منابع آب و نحوه مديريت آن، به عنوان بخشيجداييناپذيرازتعامالتکشورهابا يکديگر و سياست خارجي آنها محسوب شود. همان چيزي که امروز آن را با عنوان »ديپلماسيآب«ميشناسيم.

وي درعي//ن حال گفت: اما در نقطه مقابل و ب//ه گواه مدارک و مس//تندات تاريخي، کشورها در موارد متعددي که تعداد آنها بيشتر از جنگ و منازعه است، به همکاري و حلوفصل مس//المتآميز منازعاتبرسرآباقدامکردهاند.قراردادها، پيمانها و توافقهاي متعددي به منظور تقسيم آب رودهاي بينالمللي و فرامرزي يا مديريت بر نحوه کشتيراني و کنترل آلودگي آبهاي مشترک ميان کشورها به امضا رس//يده و براي امضاي برخي از اين قراردادها همچون هيرمند ميان ايران و افغانستان يا اروندرود ميان ايران و عراق، چنديندههزمانصرفشدهاست.نقش اين قراردادها و توافقنامهها در جلوگيري از جنگوگسترشمنازعات،ارزشآنهارادر مقايسهباهزينههاوامتيازاتردوبدلشده ميانکشورهاتوجيهواثباتميکند.

عراقچي توضي//ح داد: در طول قرن بيستم کنوانس//يونهاي چندي ميان کشورها براي تنظيم رژيم حقوقي حاکم بر رودخانهه//ا و آبراهههاي بينالمللي تصويب ش//ده است که به مرور زمان به تکوينوتکاملحقوقبينالمللآبراههاي بينالمللي منجر ش//د. نياز به ابزارهاي ديپلماتيک جهت اجراي قواعد و مقررات مذکور موجب ش//کلگيري دانش و فن »ديپلماسي آب« در چارچوب سياست خارجي کشورها شده است. مهارتهاي ديپلماتيک در حل و فصل مسالمتآميز اختالفات شامل مذاکره، ميانجيگري و مساعي جميله نقش اساسي در اجراي ديپلماسيآبايفاميکنند.

ويتصريحکرد:دراينميانديپلماسي آبهاي فرامرزي يا آبراههاي بينالمللي هموارهاهميتبسياريداشتهاست،امادر زمان حاضر که جهان با کاهش تدريجي سرانه آب در اثر افزايش تقاضا و تغييرات اقليميروبهرواست،ديپلماسيآبابعادو گسترههايجديدينيزپيداکردهکهيکي از آنها »ديپلماسي آب مجازي« ناشي از »تجارب آب مجازي« است.

او توضي//ح داد: پيچيدگي ديگر در تج//ارت آب مجازي به آس//يبپذيري کش//ورها در وابس//تگي به واردات مواد غذايي از طرفه//اي خارجي در مقابل سياستهايخودکفاييغذاييبازميگردد که بيانگر نوعي مباينت ميان تجارت آب مجازيوپارادايمخودکفايياست.دغدغه نسبت به وضعيتي که به نفوذ هژمونيک کشورهايبرخوردارازمنابعآبيبيشتردر روند شکلگيري تجارت آب مجازي بر کشورهاي مواجه با کمبود آب بينجامد، لذادرشکلگيريتجارتآبمجازيالزم است حساسيتهاي سياسي و اجتماعي مرتبطبهدوريازپارادايممليخودکفايي را مورد توجه قرار داد. سیاستگذاریضعیف همچنين وزير جهاد کش//اورزي در اولين کنفرانس بينالمللي آب مجازي گفت: امروز اين افتخار را داريم که 728 هزار و 300 هکتار قرارداد براي کش//ت فراسرزمينيمنعقدشدهو48 هزارهکتار آن هم ملکي است.

محمودحجتياظهارداشت: کشورما باوجود مشکالتي که در زمينه آب همواره با آن درگير بوده است، اما گذشتگان ما از لحاظ تامين موادغذايي هميشه به خوبي عملکردهاند.

وي با اش//اره به کشت فراسرزميني بيانداشت: اگرچهاقداماتيدراينمورد در دهههاي گذشته انجام شده، اما بسيار اندک بود، ما امروز اين افتخار را داريم که 728 هزارو003 هکتارقراردادبرايکشت فراسرزمينيمنعقدشدهو48 هزارهکتار آن هم ملکي است.

وزير جهاد کش//اورزي بيان داش//ت: تفاهمنامهحدود224 هزارهکتاردرمورد کشتفراسرزمينيامضاشدهو144 هزار هکتار هم در حال مذاکره است.

وي افزود: از بس//ياري از استانهاي کشور که دچار بحران آب هستند، به اين مناطقبرايکشتفراسرزمينيرفتهاندو درچارچوبمقرراتمربوطهدراينمناطق اقدام به کشت فراسرزميني کردهاند.

وزير جهاد کش//اورزي با بيان اينکه همانطور که آب//ا و اجداد ما بدون اينکه سطح ايستايي س//فرههاي زيرزميني را پايين بيندازند، توانستند خودشان را با ابزاره//اي ناچيز خوب اداره کنند، گفت: ما امروز دانش، تکنولوژي و ابزار در اختيار داريم اما بد بهرهبرداري ميکنيم.

وي با اشاره به برگزاري کنفرانس آب مجازياظهارداشت: بايدبررسيکردکه چهمحصولکشاورزيازخارجواردکنيم، نبايدبدونبرنامهعملکنيم.

ويبيانداشت: سواليکهقبلازورود به بحث آب مجازي بايد مطرح شود، اين است که آيا ما از آب سبز خود به صورت بهرهور استفاده کردهايم؟

وي اف//زود: م//ا در اين راس//تا برخي محصوالت کشاورزي را از کشت بهاره به سمتکشتپاييزهبردهايم.

حجتي گفت: تغيير کشت چغندر قند از بهاره به پايي//زه از اقدامات وزارت جهاد کش//اورزي در راستاي بهرهوري از آب سبز بوده و همچنين در دستور کار داريم،کشتحبوباتراهمازبهارهبهپاييزه منتقل کنيم. وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: کشت محصوالت ديم در اراضي شيبدار هم از جمله اقداماتي است که برايجبرانبيالنمنفيآبتوسطوزارت جهاد کشاورزي صورت گرفته است.

ويافزود: توسعهنشاکاريازاقداماتي استکهدرراستايبحثافزايشبهرهوري آب انجام ش//د که اگ//ر در کنار اقدامات مذکور تغيير سيس//تم آبي//اري و نظام آبياري هم انجام ش//ود، قطعا وري افزايشمييابد.

حجتيگفت: دردهه08 برايتوليد حدود092 گرمچغندريکمترمکعب آب مصرف ميش//د که امروزه در کشت بهارهبهازايمصرفهمينمقدارآب005 گرم چغندر و در کشت پاييزه هم حدود 1300 گرم چغندر توليد ميشود.

وي با بيان اينکه ما کش//وري کمآب هستيم، گفت: گاهي اوقات براي توجيه تنبلي خود کل بارش را بر کل سرزمين تقس//يم ميکنيم و ميگوييم ميانگين بارش در کشور 220 ميليمتر است، در حاليکهميانگينبارشدربرخياستانها 800 ميليمتراست.

وزير جهاد کشاورزي افزود: در اينجا اين سوال مطرح ميشود که آيا در مناطق پربارشدرستعملکردهايمکهجوابآن منفياست.

وي با اشاره به اينکه در برخي استانها به طور متوسط 700 ميليمتر بارندگي داري//م، گفت: ميانگين بارندگي در اين استانها برابر با برخي کشورهاي اروپايي توليد ش//ده و در اينجا اين سوال پيش ميآيد که آي//ا ارزش افزوده محصوالتي که در اين استانها توليد شده است، در مقايسهباارزشافزودهايکهدرکشورهاي اروپايي توليد شده چقدر است؟

حجت//ي ب//ا بي//ان اينکه يک//ي از جهتگيريهاي ما اين است که ببينيم متوسط بارندگي در چه شهرهايي باالي 004ميليمتر است و چه محصوالتي در اين شهرها توليد ميشود، گفت: برخي اقدامات در اين راستا انجام شده و اقداماتي هم پيش رو داريم.

وزير جهاد کش//اورزي در ادامه بيان داشت: درصنعتطيورجزوهشتکشور اولدنياقرارداريموهمچنينسالگذشته براساسآماراوليه006ميليوندالرلبنيات صادرکردهايمکهبازهمجايکاربيشتري در اين زمينه وجود دارد. غفلتازصادرات در اين همايش، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و مع//ادن ايران با بيان اينکه آب مجازيدراقتصادپايدارکشورنقشموثري ايفا ميکند، گفت: آب مجازي در توسعه متوازنکشورنفشبسزاييايفاميکند.

غالمحسينشافعيگفت:ماهماکنون در موضوع کشت محصوالت کشاورزي و صادرات محصوالت پرآب در نقاط بحراني بسيارغافلهستيم.

وي به تشريح اقدامات اتاق بازرگاني در ح//وزه آب پرداخ//ت و گف//ت: اتاق بازرگان//ي ايران در جهت توجه جدي به مقوله آب طي سه سال گذشته اقداماتي انجام داده است.

ويافزود: بعدازتصويبقانونبهبود فضايکسبوکاردرسال1931 موضوع کش//اورزي به اتاق بازرگاني ايران پيوند خورد.ايناتاقبرايجبرانمافاتگذشته با توجه جدي بر موضوع آب متمرکز شد و اقدامات مهمي انجام داد.

وي ادام//ه داد: بعد از تاس//يس مرکز مطالعات راهبردي آب در مجلس، قانوني در حال تصويب ب//ود که تمام چاههاي غيرمجازرامجازاعالمکنندومجوزفعاليت بدهند که اتاق بازرگاني با اقدامات جدي توانست مسير اين طرح را اصالح کند و اين اتفاق ناميمون رخ نداد.

وي با اش//اره به طرح فدک گفت: در طرح فدک که قرار بود دو ميليون هکتار زمين را به اين طرح اختصاص دهند، با مطالعاتي که در مرکز مطالعات انجام شد اين طرح هم متوقف ش//د که اگر انجام ميش//د وضعيت ما در موض//وع آب به وخامتميرفت.

وي ادام//ه داد: مرک//ز مطالعات آب تفاهمنام//هاي با وزارت نيرو منعقد کرد و پ//س از آن ات//اق بازرگاني با س//ازمان محيطزيستتوانستموضوعاقتصادسبز را دنبال کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.