صادرات5/35 ميليارددالری

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-طبقبرنامهششمتوسعهدرسالجاريبايد7/12 درصدبهرشد صادرات غيرنفتي اضافه شود که بر اين اساس هدفگذاري افزايش صادرات کاالمعادل5/35 ميليارددالرخواهدبود.

با وجود هدفگذاري7/86 ميليارد دالري صادرات کاالهاي غيرنفتي با احتسابخدماتفنيومهندسيدرسال5931 50) ميليارددالريدربخش صادراتکاالهايغيرنفتي(باافزايش5/1 ميليارددالريصادراتدربخش کاال و 2/5 ميليارد دالري در بخش خدمات، صادرات کشور در پايان سال گذشتهبهرقم5/64 ميليارددالريکاالهايغيرنفتيبااحتسابخدماتفني و مهندسي 44) ميليارد دالري در بخش صادرات کاالهاي غيرنفتي( رسيد.

ابتداي سال گذشته بر اساس برنامه رشد 20 درصدي صادرات کاال و خدمات تدوين شد تا صادرات غيرنفتي در سال گذشته مجموعا براي 16 بخشحدود05ميليارددالروبااحتسابخدماتفنيومهندسي7/86 ميليارد دالري هدفگذاري ش//ود که با توجه به افت شديد قيمتهاي جهاني محصوالت، باوجود رشد 38 درصدي وزني تنها رشد ارزشي 3/5 درصدي در بخش کاال به دست آمد.

اين درحالي اس//ت که ميزان صادرات کاال در س//ال 1394 معادل 42/5 ميليارد دالر بود که بر اساس برنامه تدويني سال گذشته اين رقم بايد به 50 ميليارد دالر ميرس//يد اما در نهايت با افزايش 1/5 ميليارد دالري صادرات کاال در سال گذشته نسبت به سال 1394 صادرات در بخش کاالهاي غيرنفتي به ميزان 44 ميليارد دالر رسيد. عالوه بر اين با احتساب خدمات فني- مهندسي که ميزان آن در سال گذشته 2/5 ميليارد دالر رسيد، در مجموع صادرات 46/5 ميليارد دالري در بخش کاال و خدمات محقق شد. طبق برنامه ششم توسعه در سالجاري بايد س//االنه 21/7 درصد رشد در صادرات کاالهاي غيرنفتي در دستور کار قرار گيرد که البته اين موضوع مس//تلزم فراهم ش//دن زيرساختها از جمله روابط بانکي با دنيا، در نظر گرفته ش//دن مش//وقهاي صادراتي، منطقي شدن نرخ ارز و تسهيل حملونقل بينالمللي است بنابراين با در نظر گرفتن رشد 21/7 درصدي رشد صادرات کاالهاي غيرنفتي در س//الجاري، هدفگذاري ميزان صادرات در اين بخش براي سالجاري معادل 53/5 ميليارد دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.