برنجهاي تايلندي در راه ايران

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-تاجراناروپايياعالمکردندايرانهفتهگذشتهحدود061 هزار تن برنج از تايلند خريداري کرد.

ب//ه گفته تاجران اروپايي ش//رکت بازرگاني دولتي اي//ران و خريداران بخشخصوصي در مجموع 120 تا 160 هزار تن برنج طي هفته جاري از تايلندواردکردند.ايرانساالنهحدوددوميليونو002 هزارتنبرنجتوليد ميکندکهنيازکشورسهميليونتندرسالاستبنابراينايرانساالنهحدود 800 هزار تن برنج معموال از کشورهاي تايلند و پاکستان وارد ميکند. برنج يک محصول آببر است و در منطقه شمال کشور کشت ميشود.

در سالهاي گذشته به دليل مديريت غلط بسياري از شاليکاران منطقه شمال، زمينهاي خود را به توليد کيوي اختصاص دادند بنابراين سطح توليد برنج در سالهاي گذشته نتوانسته افزايشي داشته باشد.

برنج يک محصول اساسي و بعد از گندم پرمصرفترين محصول غذايي مردم ايران به حساب ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.