ﻛﺎهش51 ﻣیلیﻮﻥﺗﻨﻰﮔﺎﺯهﺎیﮔلخﺎﻧﻪﺍیﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ

وزیر نیرو در گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار مطرح کرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

محدود بودن منابع انرژی فس//یلی و مش//کالت ناش//ی از انتش//ار گازهای گلخان//های، توج//ه بی//ش از پیش به انرژیه//ای تجدیدپذی//ر را بر همگان روشن و ضروری کرده است.

با توجه به برخورداری از پتانس//یل مطلوب و مناسب انرژیهای تجدیدپذیر در کش//ور، توس//عه منطقی این منابع ارزش//مند و خ//دادادی موج//ه به نظر میرس//د چراکه از ای//ن طریق میتوان در جهت اهداف توس//عه پایدار نیز گام برداشت.

ای//ران به دلیل ش//رایط جغرافیایی خاص، ظرفیتهای زیادی برای استفاده از انرژیهای برقابی، بادی، خورشیدی، زمینگرمای//ی و زیس//تتوده دارد و در صورت سرمایهگذاریهای تازه میتوان از این نعمت خدادادی به بهترین شکل بهرهمند شد.

کش//ورمان در منطقهای واقع شده که با داش//تن ح//دود 300 روز آفتابی از نظر دریافت انرژی خورش//یدی میان نقاط مختلف جه//ان در باالترین ردهها قرار دارد بنابراین اس//تفاده از انرژیهای خورش//یدی و بادی به دالیل مختلفی مانند دسترسی آسان و سهولت تبدیل ش//دن به انرژی الکتریکی، سازگاری با محیطزیستوتجدیدپذیری،ازمطلوبیت زیادی برخوردار است.

از همین رو برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن سهم پنج هزار مگاواتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، بر لزوم تغیی//ر رویکرد از تولید انرژی از سوختهایفسیلیبهانرژیهاینوصحه گذاش//ته، موضوعی که با اجرایی شدن برجام سرعت آن افزایش یافته است.

بر همین اس//اس اولین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار روز گذشته در سالن همایشهای وزارت نیرو آغاز به کار کرد.

این همای//ش با محوریت انرژیهای تجدیدپذیر با حضور مس//ووالن صنعت برقوانرژیکشورونمایندگانکمیسیون انرژی اتحادیه اروپا و آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد.

حمید چیتچیان در این گردهمایی ضمن بیان اینکه برگزاری این نشس//ت نش//اندهنده اهتم//ام وی//ژه نهادها و سیاستگذاران اتحادیه اروپا و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای است، گفت: متاسفانه ایران از جمله کشورهای قربانی تغییر اقلیم بوده و از نش//انههای آن در ایران میتوان به خشکی تاالبها، کاهشسطحایستابیمنابعآبزیرزمینی، شیوع ریزگردها ...و اشاره کرد.

وزیر نیرو افزود: از زمان انعقاد توافقنامه پاریس تقریبا همه کشورهای جهان از جمله ایران متعهد شدند برای جلوگیری از به خطر افتادن حیات انسانی همگام و همراستا با هم سه امر انطباق با شرایط جدید، کاهش انتشار گازهای گلخانهای، مش//ارکت و همکاریهای بینالمللی را پیش ب//رده و به مدیریت مصرف انرژی بپردازد.

وی تصری//ح ک//رد: مدیریت مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و بهینهسازی مصرف آن از مسایل مهمی است که در سالهای اخیر در دستور کار وزارت نیرو بوده است. افزایشراندماننیروگاهها وزیر نیرو تاکید کرد: از جمله اقدامات وزارت نیرو در راس//تای کاهش انتش//ار گازهای گلخان//های و مدیریت مصرف انرژی تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و استفاده از توربینهای کالس F و Hبرایافزایشراندماننیروگاهیاز83 به حدود 60 درصد بوده است.

وی خاطرنش//ان ک//رد: از جمل//ه اقدامات دیگر وزارت نیرو در این عرصه هوشمندسازی شبکه توزیع برق کشور است که این باعث شده کنترل بیشتری بر نحوه و اندازه مصرف برق در کشور در بخشهای مختلف اعمال شود.

کاه/ش 29 درص/دی مصرف مازوت در نیروگاههای کشور

بهگفتهاینعضوکابینهدولتیازدهم، در ابتدای ش//روع کار این دولت میزان مصرف مازوت و گازوییل در نیروگاههای حرارتی 43 درصد بود در حالی که این میزان پس از گذشت سه سال و نیم در س//ال 95 به می//زان 14 درصد کاهش یافتهاست.بهاینترتیب51میلیونتن از انتشار گازهای گلخانهای از سال 92 تا 95 کاسته شده است.

وی در ادامه با اعالم اینکه مجموعه ظرفیت نصب ش//ده نیروگاههای کشور 76 هزار مگاوات اس//ت، گف//ت: از این می//زان 15 درصد آن معادل 11 هزار و 600 مگاوات از طریق نیروگاههایی که با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تولید برق دارند، تولید شده است.

وزیر نیرو اظهار داشت: نیروگاههای ب//ادی و خورش//یدی س//ال 1395 در مقایسه با سال 4931حدود هفت برابر رشد داشته اس//ت و نصب نیروگاههای خورش//یدی و بادی از 140 مگاوات در سه سال پیش به 300 مگاوات افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد واحدهای فع//ال تولی//دی در ح//وزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: س//ه س//ال قبل سه واح//د تولیدی انرژیهای نو در کش//ور وجود داشت اما امروز تعداد این واحدها به 490 عدد رسیده است.

چیتچیان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو حمایتهای خوبی در سالهای اخیر برای توسعه انرژیهای نو در کشور انجام داده اس//ت از جمله این اقدامات خرید تضمینی 20 ساله برق از تولیدکنندگان انرژیه//ای ن//و به قیمت متوس//ط 11 س//نت برای هر کیلووات س//اعت است این در حالی اس//ت ک//ه قیمت فروش ما حدود دو سنت است.وی تاکید کرد: همچنی//ن وزارت نیرو به ش//رطی که سرمایهگذارانقطعاتوتکنولوژینیروگاه خ//ود را از ش//رکتهای داخلی تامین کنند، تا 30 درصد برق انرژیهای نو را گرانتر میخرد.چیتچیان گفت: ایران در کنفرانس پاریس تعهد کرده تا حدود چهار درصد از انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد و ما بنا داریم تا چند سال آینده میزان ظرفیت انرژیهای نو کشور را در راس//تای انجام این تعهد به حدود 7500 مگاوات برسانیم.

وزی//ر نی//رو با اع//الم اینک//ه میزان س//رمایهگذاری خارجی در زمینه تولید برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر رقمی معادل سه میلیارد و 600 دالر را به خود اختصاص میدهد، گفت: شرایط و قوانین استواری برای حمایت از سرمایه خارجی در ایران وجود دارد. این در حالی اس//ت ک//ه به صورت تاریخی از طریق اتصال و صادرات برق به ترکیه نقش بسزایی در تامین انرژی اتحادیه اروپا داشته است.

پتانس/یل ص/ادرات گاز و برق به اروپا

وزی//ر نی//رو همچنی//ن در جم//ع خبرن//گاران با بیان اینکه برای توس//عه انرژیهای تجدیدپذیر و جلب مشارکت بخشخصوصی شیوه جدیدی انتخاب ش//ده که به زودی رونمایی خواهد شد، گفت: تا پنج س//ال آینده ایران باید پنج هزار م//گاوات نیروگاهه//ای انرژیهای تجدیدپذیر در کشور نصب و راهاندازی کند.چیتچی//ان در حاش//یه اولی//ن گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژیهای پایدار با بیان اینکه ایران شیوههای مشخصی برای اینکه به اهداف مورد نظر در حوزههای انرژی تجدیدپذیر دست پیدا کند اتخاذ کرده است، گفت: برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اولین اقدام این اس//ت که وزارت نیرو و دولت ایران یک نظام تشویقکننده برق تولیدی از مناب//ع تجدیدپذیر را تدوین و آن را از بخشخصوصی خریداری کند.

وی افزود: تجربه دنیا نشان داده است که این سیاست میخواهد میزان توجه س//رمایهگذاران به این بخش را افزایش دهد،بنابراین مدت زمان خرید تضمینی برق از انرژیهای تجدیدپذیر به 20 سال افزایش یافته است.

چیتچیان ادام//ه داد: قیمت خرید تضمینی برق از انرژیهای تجدیدپذیر بسته به نوع انرژی و تکنولوژی متفاوت است، اما متوسط قیمت خرید تضمینی برق 11 سنت است.

وزیر نیرو اضافه ک//رد: دومین روش ب//رای حمایت از خرید تضمینی برق از انرژی تجدیدپذیر و توس//عه آن مساعد ک//ردن زمینه س//رمایهگذاری خارجی است، چراکه ایران دارای قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی است و ضمانت الزم را میپذیرد.

وی با اش//اره به اینکه در حال حاضر بیشترین تمایل از س//وی شرکتهای بخشخصوصی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر است،گفت: رقم درخواست ثبتشدهتاکنون6/3 میلیارددالراست، بنابرای//ن عالوه بر ای//ن دو روش، روش جدیدی در حال انجام است که به زودی اعالم خواهد شد.

وزی//ر نی//رو ادامه داد: برای توس//عه ان//رژی تجدیدپذیر قرار اس//ت مناقصه احداث نیروگاه تجدیدپذیر بیش از 100 مگاوات برگزار شود و هر سرمایهگذاری که کمترین رقم فروش برق را ارائه کند آن را انتخاب خواهیم کرد.

چیتچی//ان افزود: این قوانین حکم میکن//د که تا پنج س//ال آین//ده ایران پنج ه//زار مگاوات نیروگاهه//ای انرژی تجدیدپذیر نصب و راهاندازی کند.

وی در پاس//خ به این س//وال که قرار بود برق ایران از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا وصل ش//ود، گفت: ایران به صورت س//نتی در تامین برق اروپا نقش داشته و االن ه//م یکی از تامینکنندگان نفت و گاز اروپا است.

وی افزود: اخیرا ایران تصمیم گرفته سرمایهگذاری الزم در حوزه LNG هم داشته باشد بنابراین یکی از پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه برای همکاری بین ای//ران و اروپا تامین گاز و س//پس برق خواهد بود.

وزیر نیرو اضافه کرد: مس//لما مبنای ف//روش گاز ب//ه اروپ//ا مذاک//رات میان کمیس//یونر انجمن انرژی اتحادیه اروپا و وزیر نفت خواه//د بود اما درخصوص برق پیشنهاد کردم که این موضوع مورد گفتوگو و بحث دوطرف قرار گیرد.

چیتچیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران با هفت کشور همسایه خود ارتب//اط الکتریکی دارد و به زودی نیز با کشورهای گرجستان و روسیه این ارتباط الکتریکی انجام خواهد شد.

وزی//ر نیرو ادام//ه داد: پس ادامه این اتصال شبکه به اروپا نیز انجام خواهد شد به خصوص به ترکیه که در حال حاضر از ایران برق خریداری میکند.

سهم 7500 مگاواتی انرژیهای نو در سبد انرژی

سید محمد صادقزاده در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا با بیان اینکه طی سالهای اخیر شاهد تغییراتاقلیمیبودهایمکهایراننیزازاین تغییراتمستثنانبودهاست،گفت:بارشد تکنولوژی ساخت دست بشر که موجب آلودگی زیستمحیطی شده شرایط آب و هوایی و اقلیمی تغییرات زیادی کرده که منجر به ایجاد خشکس//الی در ایران شده است.

معاون وزیر نی//رو ادامه داد: با وجود اینکهایرانسابقهافزایشانتشارآالیندگی ندارد اما در نشست پاریس که به منظور کاهش انتشار آالیندگی برگزار شده بود پذیرفت می//زان آالیندگی صنایع خود را ت//ا 12 درصد کاه//ش دهد. طی این گردهمایی تالش شده راهکارهایی برای کاهش و جلوگیری از افزایش آالیندگی ارائه شود.

رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر ب//ا اعالم اینکه تا س//ال 2030 میالدی باید میزان تولید برق نیروگاههایی که با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت میکنند به 7500 مگاوات برسد، گفت: پیشبینی میشود از این میزان تا پایان س//الجاری ه//زار م//گاوات از تولیدات نیروگاههای تجدیدپذیر را به بهرهبرداری برسانیم.او ادامه داد: از آنجایی این توافق، یک توافق بشردوس//تانه اس//ت تمامی کشورها و دولتها تالش میکنند حضور گستردهای در این برنامه داشته باشند. در ای//ن میان دو علت میتواند پایههای این توافق را سس//ت کند؛ نخست عدم عمل بعضی از کش//ورهای پیوسته یک کنوانسیون است. به این معنی که چند گروهعضواینکنوانسیونهستندکهباید هرساله میزان انتشار گازهای آالینده خود را به نسبت سال گذشته کاهش دهند. این در حالی است که در این میان ممکن اس//ت برخی از کش//ورها به این توافق پایبند نباشند. علت دیگری که میتواند زمینهساز سس//تی این توافقنامه شود عدم نگاه تجارتی و درآمدزایی به کاهش آالیندگیهاست. برای جلوگیری از ایجاد چنین نگاهی نیاز به توسعه، تجهیزات و فناوریهایی در راستای کاهش آالیندگی داریم.ص//ادقزاده ادام//ه داد: در صورتی که فناوریه//ای مورد نیاز برای کاهش آالیندگیها در اختیار کشورهای خاصی قرار گیرد ممکن است نگاهی سودجویانه برای سایر کش//ورها ایجاد شود. به این منظور که کشورهای صاحب فناوری با احتکار این فناوریها بخواهند برای سایر کشورهایی که به این فناوریها نیاز دارند هزینهتراشی کرده و آنها را دچار دردسر کنند. البته براساس قوانین صندوق اقلیم س//بز بخش قابل توجه//ی از منابع این صندوق به خری//د تکنولوژیهای مورد نیاز برای کاهش آالیندگی از دارندگان این فناوریها تخصیص مییابد. به این ترتی//ب ضمن حف//ظ مالکیت معنوی ای//ن فناوریها در اختیار متقاضیان آن قرار میگیرد.

کاهش54درصدیهزینهتولید انرژی

در همین راس//تا عدنان امین نیز با اعالم اینکه در تالشیم استفاده از انرژی تجدیدپذیر را در دنیا گس//ترش دهیم، گفت حضور ش//رکتهای خصوصی در این گردهمایی نش//ان از تمایل عمومی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای انرژیهای فسیلی است.

مدی//رکل آژان//س بینالمللی انرژی اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از روسیه و عربستان به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان جهانی نفت ادامه داد: طی بررسیهای انجامشده در این دو کش//ور متوجه شدیم که هر دو آنها با وجود منابع غنی هیدروکربنیک مایل به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر هس//تند که میزان پتانسیل روسیه در توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر رقمی معادل 300 درصد است که رقمی قابل توجه اس//ت. این درحالی است که عربستان سعودی نزدیک به 50 میلیارد دالر در راس//تای س//رمایهگذاری برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته است.

این مقام مس//وول تصری//ح کرد: از آنجاییکهانرژیهایتجدیدپذیرهزینهها را کاه//ش میدهد و موج//ب افزایش درآمد میشوند، میتوان آنها را در زمره فعالیتهای تجاری قرار داد. پیشبینی میش//ود از آنجا که قیمت نفت و سهم نفت و گاز در سبد انرژی نسبت به سال گذشته کاهش داشته پیشبینی میشود انرژیه//ای تجدیدپذیر این فقدان را پر کرده و سهم 60 درصدی سبد انرژی را به خود اختصاص دهند.

به گفته عدنان امین انرژی خورشیدی میتوان//د تا 45 درص//د از هزینه تولید انرژی را کاهش دهد. گفتنی است میزان تولید انرژی تجدیدپذیر از طریق منابع تجدیدپذیر 160 گیگاوات بوده است.

مدی//رکل آژان//س بینالمللی انرژی اتحادیه اروپا با بیان اینکه 90 کشور دنیا متحد ش//دند تا صددرصد انرژی مورد نی//از خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین کنند، گفت: بسیاری از غولهای مصرفکننده انرژی دنیا همچون شرکت فیسبوک، گوگل، توتال ...و در تالشند عمده نیاز خود به انرژی را از طریق منابع تجدیدپذیرتامینکنند.

افزایش 79 درص/دی تجارت اتحادیه اروپا با ایران

همچنین کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت: ایران و اروپا در زمینه امنیت انرژی و توسعه انرژیهای پاک میتوانند ش//رکای خوبی برای یکدیگر باش//ند و م//ا حاضریم در بخش انتق//ال تجربه و س//رمایهگذاری در توسعه انرژیهای نو با ایران همکاری تنگاتنگتری داش//ته باشیم.

میگل آریاس کانیته اظهارداش//ت: توافق هس//تهای در ژانویه 2016 زمینه همکاریه//ای تنگاتنگ می//ان ایران و

اتحادی//ه اروپا را در زمینههای گوناگون فراهم کرده است.

وی اف//زود: اتحادی//ه اروپ//ا از برجام حمایت میکند و خوشبختانه بین ایران و اروپا در این زمینه همکاریهای خوبی تاکنون وجود داشته است.

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا تصریح کرد: بر اساس آمارهای اعالمشده برجام باعث افزایش 79 درصدی تجارت ایران با اتحادیه اروپا ش//ده و به طور کلی نیز صادرات ایران حدود 300 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: ایران و اروپا در زمینه امنیت انرژی و توس//عه انرژیهای پاک میتوانند ش//رکای خوبی برای یکدیگر باشندوماحاضریمدربخشانتقالتجربه و سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای نو با ایران همکاری تنگاتنگتری داش//ته باشیم.

کمیس//یونر ان//رژی اتحادی//ه اروپا خاطرنشان کرد: استراتژی آینده اتحادیه اروپا توس//عه اقتصاد بدون نفت است و بنا داریم تا س//ال 2030 متوسط تولید انرژیهای پاک را در اتحادیه اروپا به 30 درصد کل ان//رژی تولیدی این اتحادیه برسانیم.

س/رمایهگذاری 3/6 میلی/ارد دالری در ایران

این در حالی اس//ت ک//ه مدیرکل سازمان س//رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: طی فعالیت دولت یازدهم 48 پروژه در زمینه تولید الکتریسیته و برق از طریق انرژیهای ن//و تصویب ش//ده و مجوز ه//م صادر شده اس//ت.محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتص//ادی و فنی ایران در نخس//تین گردهمایی تج//اری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین سیاستهای جمهوری اسالمی ایران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خود اس//ت، گفت: پ//س از برجام تاکنون 3/6 میلیارد دالر س//رمایهگذاری در حوزه نیرو از س//وی اتحادیه اروپا در ایران انجام ش//ده است. طی فعالیت دولت یازدهم 48 پروژه در زمینه تولید الکتریسیته و برق از طریق انرژیهای نو تصویب ش//ده و مجوز هم صادر شده است.

او ادام//ه داد: وزارت نی//رو خری//د تضمینی02 سالهانرژیهایتجدیدپذیر را ضمانت کرده است. این در حالی است که نیروگاههایی که از طریق انرژیهای تجدیدپذی//ر به تولید برق میپردازند از معافیتهایمالیاتیبرایپنجتا31 سال برخوردارمیشوندتاسرمایهگذاریدراین حوزه رشد کند.

به گفته خزاعی یکی از نتایج امضای توافقنامه صلحآمیز هس//تهای ایران این است که میتوانیم در زمینه تامین انرژی پاک موردنیاز کشور سرمایهگذاری و از مواهب انرژی هستهای استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.