گسترشهمکاریبرقیایرانوکرهجنوبی

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( و شرکت کپکو کرهجنوبی، دو تفاهمنامه در حوزه صنعت برق امضا کردند.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از توانیر، در این مراسم که با حضور آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر و »هیونگ ریول لوو« معاون شرکت کپکو برگزار شد، دو طرف تبادل این تفاهمنامهها را نشانهای از به ثمر رسیدن تالشهای چندین ماهه هیاتهای کارشناسی عنوان کردند.

همچنین در این مراسم مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه این تفاهمنامه در دو محور میان دو طرف مبادله شد، افزود: تفاهمنامه نخست در حوزه سیدیام)mdc( است که به کمک فنی طرف کرهای، پروژه جمعآوری، تصفیه و استفاده مجدد گاز اساف6 (SF6) در ایران اجرایی خواهد شد.

ک//ردی با بیان اینکه گاز اساف6 در صنعت برق، به عنوان یک ماده عایق در تجهیزات فشارقوی و در سطوح ولتاژ باال بسیار کاربرد دارد افزود: بهرهگیری از این گاز در صنعت برق دنیا تحت پروتکلهای بینالمللی انجام میشود و اکنون طرف کرهای فناوری تصفیه و استفاده مجدد از این گاز را در اختیار ایران نیز قرار خواهد داد.مدیرعامل توانیر افزود: براساس این تفاهمنامه، دس//تگاههای مربوط به تصفیه گاز اساف6 از کره وارد و در نقاط مختلف ایران نصب خواهد شد.وی اضافه کرد: با انعقاد این تفاهمنامه، صنعت برق بدون هزینه نسبت به استفاده از این فناوری در داخل کشور و زمینهسازی برای انتقال فناوری آن قدم بزرگی برخواهد داشت.

به گفته مدیرعامل توانیر، در قالب تفاهمنامه دوم نیز شرکت کپکو در خصوص راهاندازی سیستمهای ذخیرهساز انرژی در ایران، پروژه آزمایشی را اجرا خواهد کرد که در صورت موفقیتآمیز بودن، میتوان این سیستمها در ساختمانهای بلندمرتبه، بیمارستانها ...و اجرا و راهاندازی کرد.

کردی افزود: با راهاندازی این سیس//تمها، عالوه بر اینکه میتوان در مواقع حساس، برق ساختمانهای بزرگ را برای چند ساعت تامین کرد، در ساعتهای اوج مصرف )پیک( نیز میتوان از این سیستم برای کاهش پیک بار بهره گرفت.

در این مراسم همچنین معاون کپکو اظهار امیدواری کرد که روابط با شرکت توانیر از مرحله همکاری، به دوستی و برادری ارتقا یابد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.