هند از ایران الپیجی خرید

Jahan e-Sanat - - News -

یکی از شرکتهای تابعه شرکت دولتی گاز ایران قراردادی را برای صدور ماهانه یک محموله 44 هزار تنی الپیجی گاز به هند برای مدت شش ماه به امضا رسانده است.به گزارش نفت ما، ایران برای اولین بار به هند الپیجی صادر میکند. یکی از شرکتهای تابعه شرکت دولتی گاز ایران قراردادی را برای صدور ماهانه یک محموله 44 هزار تنی الپیجی گاز به هند برای مدت شش ماه با یک طرف ثالث به امضا رسانده است.

به گفته گلچین، مدیر بازاریابی و صادرات شرکت بازرگانی گاز ایران، این شرکت ایرانی امیدوار است در بلندمدت بتواند این قرارداد را به یک قرارداد بین دولتی با شرکت دولتی ایندیناویل هند تبدیل کند.

گلچینافزود:بهدلیلمشکالتموجوددرپرداختهایدالری،پرداخت پول این معامله فعال نقدی است و به یورو یا درهم امارات صورت خواهد گرفت. تحریمهای همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه ایران، مانع از آن است که شرکت بازرگانی گاز ایران بتواند قراردادهای بلندمدتتری را برای فروش گاز خود منعقد کند.ایران قبل از تحریمها به دلیل عدم وجود تقاضا هیچ قراردادی برای صادرات الپیجی به هند نداشت اما اکنون تقاضای هند به باالتر از میزان تولید این کشور رسیده و دهلی نو به فکر واردات الپیجی افتاده است. واردات الپیجی هند اکنون به طور منظم به بیش از یک میلیون تن در ماه میرس//د و این کش//ور را به دومین واردکننده الپیجی جهان پس از چین تبدیل کرده است. میزان تقاضای هند برای خرید الپیجی در ماه مارس نس//بت به مدت مش//ابه سال گذشته 64 درصد افزایش داشته است.

گلچین افزود: شرکت بازرگانی گاز ایران قصد دارد صادرات الپیجی خود را از حدود یک میلیون تن به 3/8 میلیون تن در سال آینده برساند. در دوران تحریم، 95 درصد از الپیجی ایران به چین صادر میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.