افزایش تولید و توزیع بنزین یورو 4 در دولت یازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

در پی افزایش تولید بنزین یورو 4 در دولت یازدهم و همچنین اقدامهایی نظیر توزیع بجا و مناسب این فرآورده در کالنشهرهای کشور، میزان آلودگی هوا کاهش و تعداد روزهای هوای سالم افزایش یافته است.

به گزارش شانا، با آغاز بهرهبرداری از طرحهای تولید بنزین یورو 4، تولید این فرآوردهازروزانه9 میلیونلیتردرپنجماهنخستسال29 بهحدود02 میلیون لیترتاپایانمهر59 رسید.ایندرحالیاستکهدرماههایاخیرطرحهایدیگر پاالیشی وارد مدار بهرهبرداری شدهاند که از آن جمله میتوان به بهرهبرداری از واحدسوممجتمعبنزینسازیپاالیشگاهنفتاصفهاندرسال59 وطرحافزایش کمیت و کیفیت واحد بنزینسازی پاالیشگاه بندرعباس در هفته گذشته اشاره کرد.بهزودی با راهاندازی فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس، 12 میلیونلیتردیگربهتولیدبنزینیورو4 کشورافزودهمیشودکهبااحتساب دویاسهطرحپیشین،مقدارتولیدبنزینیورو4 بهاندازهایخواهدشدکهتقریبا در همه شهرهای کشور، سوخت یورو 4 توزیع خواهد شد.

همچنی//ن بهمنظور کاهش آثار نامطلوب ناش//ی از فعالیت ش//رکتها و سازمانهای تابعه وزارت نفت در محیطزیست کشور، تفاهمنامهای میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نفت در تاریخ 25 مردادماه سال 94 امضا شد که از جمله زمینههای همکاری توسعه همکاریهای دو طرف برای اجرای طرحهای ارتقای کیفیت سوخت به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.