افزایش 27 درصدی واردات نفت آسیاییها از ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مشتریان عمده نفت خام ایران در قاره کهن در ماه مارس امسال 27 درصد نس//بت به سال گذشته بیشتر شد.رویترز گزارش داد بهرهگیری ایران از فرصت پایان تحریم سبب شد صادرات نفت این کشور به چهار مصرفکنندهعمدهنفتدرآسیادرماهمارسسال7102 میالدیحدود 27 درصد افزایش یابد.چهار خریدار عمده نفت ایران در آسیا یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن، در ماه گذشته میالدی در مجموع یک میلیون و 970 هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند.در سه ماه نخست سال 2017 میالدیمیانگینوارداتنفتاینچهارکشورازایرانبهیکمیلیونو078 هزار بشکه در روز رسید که 47 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بود.این رشد صادرات همچنین از جمله نتایج پیروزی ایران در توافق اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است که طبق توافق ایران اجازه دارد تولید نفتخام خود را 90 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.