گفتوگوی »جهان صنعت« با مصطفی تاجزاده در آستانه انتخابات؛ دوم خرداد دیگری در راه است

Jahan e-Sanat - - News - شهری زاویه خبر

شما عملكرد ش/وراي شهر قبلي را بررسي كرده ايد؟

شخصاخودمنهامادوستاناصالحطلبمادرمجموعه اين كار را كردهاند. براي اينكه بتوانند ليس//ت مناسبي براي انتخابات شورا ارائه كنند مباحث متنوع و متعددي را دنبال كردهاند. يكي عملكرد اعضاي فعلي شوراها را از منظر اينكه آلودگي اقتصادي نداشته باشند، بررسي كردهاند نه فقط فساد آشكار بلكه اين هم مهم است كه از رانتها هم بهره نبرده نباشند. دوم از منظر اينكه چه مقدار با برنامههاي ما براي آينده شهرها در چهار سال آينده هماهنگ هستند و چطور ميخواهند مشكالت فراوان اين شهرها را حل كنند.

چقدردرش/ورايقبلياعضاتوانس/تنددر برابر دولت پنهان مقابله كنند و مرعوب نشوند، اگر عملكردشان صحيح بود آيا مسايلي همچون فاجعه پالسكو يا امالك نجومي يا استخدامهاي بدونضابطه در مترو بايد پيش ميآمد؟

وجود فضاي نس//بتا آزاد باعث شده كساني را در ش//ورا و مجلس داشته باشيم كه جلوي فساد ساكت ننشينند و اعتراض كنند و آن را افشا سازند. هر فسادي هم كه علني شود به معناي اين است كه دير يا زود بايد عامالنش محاكمه شوند چون كسي نميتواند در مقابل افكار عمومي بايستد. خوشبختانه در اين دوره افرادي بودند كه فسادها را علني كردند، در حالي كه مطمئنا در شوراهاي قبلي هم، چنين فسادهايي رخ داده ولي صدايي از اعضاي ش//ورا درنيامد و اين يك امتياز براي اين دوره اس//ت. فضاي مجازي هم بسيار در اين روشنگري نقش داشته و به جلوگيري از وقوع فسادهاي بيشتر كمك كرده است. اين دو عنصر كمك كرده تا در حال حاضر كمتر فسادي رخ دهد و علني نشود. اميدواريم بتوانيم به اين طريق از گسترش فساد در جمهوري اسالمي جلوگيري كنيم.

تعداد افرادي كه در ش/وراي شهر يا مجلس فسادرافريادزدندبسياركمهستندآياتنهامطرح شدنفسادكافياست؟وقتيتعدادافشاكنندگان بس/يار كم اس/ت و كسي نتوانس/ته در شوراي ش/هر قبلي قاليباف را استيضاح يا بركنار كند يا اقدامي محكم انج/ام ندادند تا تخلفات و قصور خود را بپذيرد يا در همين مجلس طرح تفحص از شهرداريراينياوردوپروندهبهراحتيباالبيهاي شهرداري بسته شد، در اين صورت مطرح كردن فساد چه كارآيي دارد؟

االن پرون//ده امالك نجومي در قوه قضاييه در حال پيگيرياست.مسالهديگرايناستكهعالوهبراينكهبايد بيتالمال را برگردانيم، مهمتر اين است كه هزينه فساد را آنقدر باال ببريم تا ديگر تكرار نشود. مطمئنم شوراي شهر آينده چه در اختيار اصالحطلبان باشد چه اصوگرايان، ديگر ش//هردار آينده جرات نخواهد كرد كه چهار هزار نفر را بدون ضابطه استخدام كند. براي اينكه ميداند دير يا زود عملش افشا خواهد شد و آبرويش خواهد ريخت. وقتي در دولت اصالحات قتلهاي زنجيرهاي پيش آمد يكمسالهاينبودكهباعامالنشبرخوردشودوليمساله مهمتر اين بود كه اين اتفاق ديگر رخ ندهد كه الحمدهلل ديگر رخ نداد. االن هم به اين دستاورد بيشتر ميباليم تا اينكهبگوييمچندنفرمحاكمهشدند.اگرچهانتقادهايي جدي در زمينه كيفيت رسيدگي به عامالن اين ماجرا از قوهقضاييه داريم اما عدم تكرار قتلها براي ما مهمتر بود و اينكه آن سازوكار فاسد برچيده شد.

مس/اله اصلي همي/ن اس/ت. در دوره قبلي انتخابات مجلس ليس/تي از سوي اصالحطلبان تحت عنوان »ليست اميد« با افردي ناشناختهتر در سراس/ر كشور تهيه ش/د اما چند نفر از آنها واقعا در مقابل فساد و رانت فرياد زدند و سكوت نكردن/د؟ در همين تهران تعداد بس/يار كمي از اصالحطلبان پاي حرفشان ايستادند و در مقابل تخلفاتمتعددازجملهقوهقضاييهسكوتنكردند وهزينهدادند.چراتعداداينآدمهادرمجلساين قدر كم است؟

در زمان بسته شدن ليست اميد با محدوديتهاي زيادي در انتخاب افراد مواجه بوديم و شرايط سياسي خاصي نيز بر كشور حاكم بود و ميخواستيم با همه محدوديتها ليس//تي كامل ارائه كني//م تا تندروها و تحريمس//ازان نتوانند به مجل//س راه يابند. يعني كس//اني كه حاضرند كش//ور درگير جنگ شود ولي رقيبش//ان پيروز نش//ود. به اين هدف هم رسيديم ولي حاال دس//تمان باز است كه افرادي را در ليست قرار دهيم كه در دفاع از حقوق ش//هروندان و مبارزه با فساد با صداي بلندتري حرف بزنند و حقوق ملت را مطالبه كنند.

نظرتاندرموردثبتنامروزنامهنگارانحوزه سياس/ي و فرزندان روساي احزاب اصالحطلب و جوانان عضو اين حزبها در انتخابات چيست، به نظرتان وقتي بسياري از آنها نه تخصص مسايل و معضالت شهري و نه تجربه و رزومه خاصي دارند، چگونه و چرا بايد به آنها اعتماد كرد و راي داد؟

يكي از مشكالت بزرگ ما اين است كه جامعهاي به شدت سياسي داريم، در حالي كه احزاب به شدت ضعيف هس//تند. در واقع احزاب بايد در انتخاباتها فعال باشند نه افراد و باندها بهطور مستقل. االن همه به همه چيز اعتراض داريم، درحالي كه قبول نداريم بخشي از مشكالت مربوط به خودمان است. از سوي ديگر شوراها بنگاه كاريابي نيستند كه به هر حزب يك كرسي بدهيم. حزبي عمل كردن بسيار خوب است اما شايستهترين افراد بايد در راس امور قرار گيرند و وارد شوراهاي شهر شوند. آدمها استعدادهاي متفاوتي دارند و وظيفه ما اين است كه آنها را به دقت رصد كنيم و بشناسيم كه هر فرد براي چه قسمتي مناسب است. االن اگر بنده براي انتخابات شورا كانديدا ميشدم آيا خوب است يا بد؟ آيا جلوي فساد ميايستادم؟

ازنظرمنبلهخوببودوقبالنشانداديدكه فسادستيز هم هستيد چراكه تجربه الزم اجرايي و مقبوليت جمعي را داريد.

ي//ك دلي//ل مهمش اين اس//ت كه من ي//ك آدم حزبي هستم.

ش/ماس/ابقهداريدورزومهايكهازخودتان به جا گذاش/تيد نشاندهنده عملكرد آيندهتان خواهد بود، ولي اينكه جواني53، 36 ساله صرفا ب/راي عضوي/ت در يك حزب كانديدا ش/ود چه معناييدارد؟

ما در مشاركت جمعي افراد را كمكم شناختيم، يعني در فراز و نش//يبهاي سياسي مختلف. خوشبختانه يا متاسفانه در كشوري زندگي ميكنيم كه بين گرفتن پست سياسي تا زندان رفتن فاصله چنداني وجود ندارد. چون چنين شرايطي وجود دارد پس آدمها را راحتتر ميتوان شناخت. ممكن است در تشخيص برخي موارد اشتباهكنيمامابناراميتوانبراينگذاشتكهآدمهاييرا انتخابكنيمكههمسياسيباشند،همكاردانوبفهمند كه فضاي شهري و مديريت بر آن يعني چه و زماني كه با فسادي مواجه شدند فرياد بزنند و بايستند. ما نامزدهاي خوبيداريم،وليروحيهمقابلهبافسادراندارند.متاسفانه تعداد افرادي كه به هر قيمت در برابر فساد بايستند و برايش هزينه بدهند، زياد نيست. به همين دليل در طول يكسالگذشتهازتنهاكسيكهدرشوراهميشهبهنيكي ياد كردم آقاي رحمت اهلل حافظي بود، در حالي كه ايشان همحزب ما نيست. اما هميشه از وي تمجيد كردهام تا ساير همحزبيهاي ما بفهمند كه مبارزه با فساد ربطي به همجناحيبودنبامانداردوهركسيپرچممبارزهبافساد را بلند كند، بايد از وي دفاع كرد تا بقيه به اين كار تشويق شوند. پس با نظر شما از اين جهت موافقم كه اگر يك نفر به صرف اينكه عضو حزبي باشد بخواهد سهميه بگيرد و در ليستي قرار گيرد و وارد شورا شود كامال اشتباه است. اما اگر ما و ديگران تشخيص داديم كه يك نفر صالحيت عضويت در شورا دارد و عضو حزبي هم باشد ديگر اشكالي ندارد كه در ليست قرار گيرد.

باتوجهبهگفتههايشماهمبسياريازكساني كهعضواحزاباصالحطلبهستندوكانديداشدند و تاييد صالحيت ه/م گرفتند واقعا نه كارآمدي دارند و نه رزومهاي كه بشود بر مبناي آن به آنها اعتماد كرد. در حالي كه شورا يك مركز فسادخيز و رانتدار است.

به همين دليل اس//ت كه بن//ده و چند نفر ديگر از دوستانمان به شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان نامهاي داديم مبني بر اينكه اين شورا حتما حساسيت بيشتري نسبت به سالهاي قبل در انتخاب نامزدها و بستن ليست داشته باشد و افراد شايسته را برگزيند.

چهتضمين/يوجودداردك/هدوبارهخاطره ليست اميد تكرار نشود؟ بسياري از مردم دوست ندارند به كس/اني راي دهند كه مطمئن هستند بخاري از آنها بلند نخواهد شد و همانند بسياري ازنمايندگانمجلسيكهبااستفادهازليستاميد وارد شورا شدند و اقدام شايستهاي انجام ندادند، رايمردمرادورنزنندوصرفانظارهگرفسادنباشند. چهتضمينياستكهاينليستشوراهممثلآن ليستنشود؟

من از ليس//ت اميد دف//اع ميكنم نه به اين معنا كه افراد شايس//تهتري براي ورود به ليس//ت نبودند، بلكه ما كار جمعي بزرگي انجام داديم و پيروز شديم. حاال بعضي جاها اش//تباهاتي هم داش//تيم مثل تيم فوتبال//ي كه در مجموع خوب ب//ازي ميكند و بازي را هم ميبرد درعين حال دوتا از بازيكنانش بد بازي ميكنند و دوتا اشتباه هم ميكنند. فقط اين را نبينيد كه چرا بقيه مثل مطهري و صادقي نيستند. زواياي ديگر را نيز ببينيد. مثال اگر ليست اميدي نبود و ما پيروز نميشديم در همين انتخابات شوراها بيش از 09درصد اصالحطلبان رد صالحيت ميش//دند يا در هياته//اي اجرايي يا در هياته//اي نظارت حضور نمايندگان فراكسيون اميد باعث شده اين تعداد افراد شايسته تاييد صالحيت شوند. در كميسيون احزاب هم وجود ليست اميد باعث شد تا اكثريت اعضاي اين كميسيون در اختيار اصالحطلبان قرار گيرد. در دفاع از آزادي مطبوعات نيز اتفاق بزرگي افتاده است. ما نبايد اين برد ارزشمند را با محقق نشدن برخي انتظاراتمان كوچك قلمداد كنيم. هفتم اسفند مردم مسير مديريت كشور را متحول كردند و نشان دادند كه اكثريت جامعه نظرشان به چه سمتي و چه كساني است و چه جناح و تفكري در اقليت هستند. با وجود اين بايد از ورود افراد فرصتطلب به فهرست اصالحطلبان جلوگيري كرد و در اين مساله كه ميفرماييد شكي نيست. ما تجربه انتخابات مجلس را داريم و حاال تعداد كساني كه تاييد ش//دهاند آنقدر زياد است كه به راحتي ميشود افراد صالح را انتخاب كرد. مشكل تازه اين است كه تعداد افراد شايس//ته زياد است و انتخاب 21 نفر كار بسيار دشواري است و بعضي از دوستان بايد داوطلبانه كنار بكشند. برخالف انتخابات مجلس كه شوراي نگهبان همه را قلع و قمع كرده بود و كسي نمانده بود.

يكيازواكنشهابهثبتنامروزنامهنگارهااين بودكهروزنامهنگاربايدخودشافشاكنندهفسادو واسطه اطالعرس/اني به مردم باشد و وقتي وارد حلقه قدرت شود خودش هم خواهناخواه درگير فس/اد يا رانت خواهد ش/د. به خصوص كه حاال روزنامهنگاراني ثبتن/ام كردهاند كه حتي حوزه فعاليتشاننيزشهرييااجتماعينبودهاست.

اگر م//ا در جامع//هاي كامال دموكراتي//ك زندگي ميكرديم، ميشد گفت كه چنين نگاهي كامال منطقي استوهركسيبايددرجايگاهيقرارگيردكهتخصصش را دارد، اما حاال همين افرادي كه در احزاب مختلف عضو هس//تند، واقعا چند درصد از متخصصان ما را تشكيل ميدهند؟ازطرفديگرآياميتوانتنهاافرادغيرحزبياما متخصصراواردشوراكرد؟بدونشكخير.البتهدرنظام دموكراتيك هر كسي ميتواند كانديدا شود و نميتوانيم به كسي بگوييم كه چرا كانديدا شدهاي. يكي هم شايد عالوه بر تخصصش در روزنامهنگاري، خودش نيز انسان شايستهاي باشد و كسي نميتواند جلويش را بگيرد. اما نظرشخصيمنايناستكههركسميبايستدرجايي كه تخصصش را دارد قرار گيرد و راه پيشرفت جامعه هم از همين مسير ميگذرد.

ازپرس/شهايشورايش/هركهبگذريمدو مس/اله مهم است كه كشور پس از رخ دادن آنها دچار تحوالت بزرگي خواهد ش/د. يكي آنكه در دوره گذشته انتخابات رياستجمهوري آيت اهلل هاشميرفسنجانيباحمايتكاملازحسنروحاني زمينهساز انتخاب ايشان توسط مردم شد، حال انتخابات و در كل ايران پس از هاشمي را چگونه ارزيابيميكنيد؟

بنده معتقدم اگر اين شور و عالقهاي كه در مردم براي پيگيري اخبار و مسايل سياسي روز به وجود آمده ادامه بايد، هيچ نگراني از خال وجود آيتاهلل هاش//مي وجود نخواهد داشت. حتي اين را هم در نظر بگيريد كه فضاي خاصي كه پس از فوت آقاي هاشمي در جامعه به وجود آمد، ميتواند به ياري ما بيايد. براي همين چندان نگراني بابت انتخابات ندارم و پيشبينيام اين اس//ت كه آقاي روحاني با راي خوبي مجددا انتخاب خواهد ش//د. اتفاقا كانديداتوري آقاي رييسي را نيز از عوامل اين پيشبينيام ميدانم و معتقدم با دوگانه و تقابل رييسي با روحاني، دوم خردادي ديگر رخ خواهد داد. آيا شما فكر ميكنيد مردم تصميم خواهند گرفت كه تمام ايران مثل مشهد شود و منش و روش و بينش كس//ي مثل علمالهدي حاكم شود؟ ميخواهم در مورد اقتصاد كشور و ميزان اختيارات رييسجمهوردراينزمينهمسالهايراعنوانكنم.اقتصاد ايران در حال حاضر به سه بخش تقسيم شده است كه تنها يكسومش در اختيار دولت است، يكسومش در اختيار نهادهايي است كه به هيچ كجا پاسخگو نيستند، عمومي هستند اما دولتي نيستند. يعني شما از آستان قدسرضويشروعكنتابنيادمستضعفان.يكسومديگر همدراختياربخشخصوصياست.انتخابحسنروحاني به اين معنا خواهد بود كه آن يكسوم دولتي استقالل خود را حفظ كند و با پيوند با بخشخصوصي حرف اول را در اقتصاد كش//ور بزند و امكان سرمايهگذاري و رونق اقتصادي را فراهم كند. از آن طرف انتخاب رقيب روحاني به اين معنا خواهد بود كه يك سومي كه در اختيار دولت است، با آن يكسومي كه به هيچ كس پاسخگو نيست، پيوندبخوردوعمالدوسوماقتصادرادراختياربگيرندودر مقابل،بخشخصوصيراتضعيفخواهندكردوهمچنان از پاسخگويي به مردم طفره خواهند رفت.

حاال دولت روحاني در صورت انتخاب مجدد از س/وي مردم با آن يكس/وم كه به هيچ نهادي درخصوصعملكردخودپاسخگونيستند،چگونه رفتار خواهد كرد؟

در وهله اول از همين يكسومي كه حق مردم است و در اختيارش است، به نفع مردم استفاده و با حمايت از بخشخصوصي اقتصاد را پويا خواهد كرد. در وهله دوم وظيفهاش محدود و مهار و قانونمند كردن دولت پنهان و آن نهادهاي خاص خواهد بود. اگر نميتوانست اين كار رابكند،پسنبايدتورماز53 درصدبههشتميرسيد. بنابرايندولتروحانينشاندادهكهميتواند،امااينپروژه يعني گسترش اختيارات دولت در اقتصاد. بايد آرامآرام به وقوع بپيوندد و ايدهآل ما يكشبه محقق نخواهد شد. كاهشتورم،رشداقتصادي،توليدساالنه007 هزارشغل،

هميش/هباگزارهايبهن/امانتخاببينبدو بدتر مواجهايم. آيا ش/ما معتقديد روحاني واقعا خوب اس/ت يا م/ا مجبوريم حس/ن روحاني را انتخابكنيم؟

حقيقت اين است كه آقاي روحاني گزينه ايدهآل من نيست و مهندس موسوي، رييسجمهور مطلوبم در اين شرايط است اما معناي سخنم اين نيست كه به دليل عدم حضور مهندس موسوي بخواهم بين بد و بدتر يكي را انتخاب كنم. عملكرد آقاي روحاني بهگونهاي بوده كه قابل دفاع است و ميشود به ايشان راي داد. در اين چهار سال توانستيم به بسياري از حقوق سياسي خود دست پيدا كنيم. البته با شرايط ايدهآل بسيار فاصله داريم ولي همين امنيت نسبي مطبوعات در دولت ايشان، فعاليت آزاد احزاب يا مقاومت در برابر فيلتر ش//دن شبكههاي اجتماع//ي را نميش//ود ناديده گرفت. اينه//ا كارهاي بزرگي است.

ايشانوعدههاييراهمدادندكهنتوانستند به آن عمل كنند.

به بسياري از وعدهها هم عمل كردند. اگر منظورتان وعده رفع حصر است كه اين كار اصال در حوزه اختيارات رييسجمهور نيست و ايشان هم گفته تمام سعياش را براي تمام ش//دن حصر خواهد كرد و انصافا هم خيلي تالش كرده است. به نظر من حصر به زودي تمام خواهد شد و اگر نزديك انتخابات نبوديم تا به حال اتفاق افتاده بود. عملكرد اين روزهاي احمدينژاد هم به خوبي نشان ميدهد كه حصر اقدام درستي بوده يا خير. اگر رفع حصر قبلازاينانتخاباتاتفاقميافتاد،قطعاآرايروحانيبيش از پيش ميشد و براي جلوگيري از اين اتفاق تا به حال دست نگه داشتهاند.

يك مش/كل هم اين اس/ت كه چ/را برخي وزارتخانههاي اين دولت با نهادهاي موازيش/ان تعام/ل برقرار نميكنن/د يا اين مش/كل را حل نميكنن/د؟ وزارت اطالع/ات خبرن/گاري را دستگير نكرده ولي چرا نميتواند از دستگيري خبرنگاران و فعاالن مدني توسط نهاد موازياش جلوگيريكند؟

در اين دولت همان بازداشتها توسط نهادهاي خاص و موازي هم بسيار كمتر شده است و در حال حاضر روند بازداشت و دستگيري از دستور كار بسياري از اين نهادها خارج شده ديدند كه اين پروژه شكست خورده و همين تعداددستگيريهاياخيرنيزبهدليلايناستكهبگويند هنوز حضور داريم و از ما بترسيد و از اين حرفها. ببينيد االن نظرش//ان در مورد اصالحات چيست. امروز آقاي حدادعادل ميگوي//د در نظر رهبري اصالحات برابر با فتنهنيست.خبچرااينراسال88 يا29 نميگفتيد؟ االن رهبري به صراحت ميگويند نظاميان حق دخالت در انتخابات را ندارند و نظاميان تقريبا سكوت كردهاند. همين كه بنده االن پ//س از آزادي از زندان ميتوانم با رسانههايي مثل شما گفتوگو كنم اتفاق جديدي است كهتاپيشازاينسابقهنداشتهاست.دولتگامهايبسيار بلند و خوبي در اين زمينهها برداشته، اگرچه تا رسيدن به شرايطي كه مردم انتظارش را دارند راه زيادي مانده و به هميندليلاستكهمامصربهپيگيرياصالحاتهستيم. عليمطهريدرجايگاهنايبرييسيمجلسعلناميگويد ممنوعالتصويريمحمدخاتميسنديتنداردومطبوعات رعايتنكنند.اينهاهمهنشانهتغييراست.صداوسيماهم ميآيد آقاي خاتمي را نشان ميدهد، چون ميخواهد مخاطبان ازدسترفتهاش را بازگرداند. ادمين كانالهاي تلگرامي را بازداشت كردند كه دولت را بدون رسانه و به رقبايروحانيكمككنندامانتيجهعكسگرفتندومردم را حساستر كردند كه هر طور شده پاي صندوق بيايند تا آنها دوباره سر كار نيايند. مثل همين سال قبل كه به ليستاصالحطلبانگفتندليستانگليسيولياكثريت مردم به همين ليست راي دادند.

س/والآخ/راينك/هدي/دگاهت/اندرمورد حض/ور ترام/پ در آمريكا با توج/ه به معضالت خاورميانه و مشكالت س/وريه و تهديدش براي كشورمانچيست؟

ترامپ پديدهاي است كه نهتنها ما بلكه تمام دنيا را نگران كرده است. روسيه و چين و اروپا هم نگران درگيري با آمريكا هس//تند. سوال اساس//ي اين است كه در 29 ارديبهشت آيا مردم كسي مثل ترامپ را انتخاب خواهند كرد يا به كسي راي ميدهند كه در نقطه مقابل ترامپ و خويشتندار و دورانديش است، با دنيا تعامل ميكند و با همكاري كشورهاي ديگر چنان سپر دفاعي براي ايران ميسازد كه ترامپ فكر حمله به ايران را از سر خود خارج كند. به نظر من اگر احمدينژاد رييسجمهورمان بود، ترامپقبلازسوريهبهايرانحملهميكرد.دنياپيامملت ايرانرادر92 ارديبهشتميگيرد.بهملتيكهبهدنبال صلح و آرامش است، نميشود حمله كرد. آنچنانكه در دولت آقاي خاتمي كه بوش فكر جنگ با ايران را از سر بيرون كرد اما در دولت احمدينژاد كه اوباما طرف ما بود، نهتنهاتحريمسختيشديمبلكهتاسرحدجنگهمپيش رفتيم. پس نگراني از اين موضوع هم به نوع انتخاب ما در داخل بازميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.