14

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

فاطمه بيكپور- مصطفي تاجزاده از مردان اصلي دولت اصالحات؛ مردي با مقبوليت باال كه حدود هشت س//ال از صحنه سياسي كشور دور بود و حاال يك سال است پس از آزادي از بازداشت هفت ساله، مجددا برخي فعاليتها و تحليلهاي خود از فضاي سياسي، اجتماعي كش//ور را آغاز كرده اس//ت. با توجه به اينكه تا حدود سه هفته ديگر دو انتخابات سرنوشتساز شوراي شهر و رياس//تجمهوري را پيشرو داريم كه ش//وراي شهر حساسيتبرانگيزتر نيز شده، به س//راغ تاجزاده رفتيم تا جدا از فرآيند و پيام//د برگزاري اين دو رويداد مهم، نظرات ايشان را درخصوص شرايط كنوني كشور جويا شويم.گفتوگوي»جهانصنعت«بامعاونسياسيوزير كشور دولت اصالحات را در ذيل ميخوانيد.

به نظر شما مردم چه كسي را بايد به شوراي شهر بفرستند؟ با توجه به نوع كانديداها يكي از انتقادها اين اس/ت كه ورزشكاران، خبرنگاران يا اعضاي جوان و بيتجربه احزاب تازهتاسيس چرا بايدكانديداشوند؟

در دورههاي قبلي برخي تخصصي در حوزه شهري نداشتند ولي بسيار مثبت عمل كردند. اينكه دو مقوله »سياس//ي بودن« يا »متخصص بودن« را در مقابل هم قرار دهيم كاري خطرناك است. ما نياز به آدمهايي داريم كه در يك زمينه تخصص داشته باشند چون مديريت شهري با موارد و تخصصهاي زيادي سر و كار دارد. در عين حال بايد كساني باشند كه با مسايل كالن كشور آشناباشند.بهخصوصباپشتوانهايسياسيواردشوراها شوندتامرعوبدولتپنهاننشوند.يعنيبااولينتلفن،تا آخر دوره خدمتشان از پيگيري تخلفات منفعل نشوند. همچنينروحيهكارجمعيداشتهباشندومحدوديتها و فرصتها را به خوبي بشناسند.

جاي/ي عن/وان كردي/د ك/ه ق/رار دادن سياس/يون مقابل متخصصان خطرناك اس/ت، منظورتانچيست؟

اينكهبگوييماعضايشوراصرفابايدمتخصصباشند غلطاستيااينكهبگوييمفقطسياسيباشند.ميتوانيماز هر قشري افرادي را در شورا داشته باشيم. سياستمداراني را داريم كه در زمينهاي متخصصاند يا متخصصاني داريم كه اهل سياس//ت هم هستند. ما غير از دانش به وجود روحيه فسادستيز و مقاوم هم نيازمنديم چون شورا پر از رانت است و افراد زيادي سعي ميكنند اعضا را بخرند يا مرعوب و ساكتشان كنند. در واقع افرادي بايد باشند كه بتواننددرمقابلاينفشارهامقابلهكنند.

دولتپنهانواژهايچندوجهيميتواندباشد، مقصوداصليتانچيست؟

كسانيكهباندهايقدرتراتشكيلميدهندوسعي دارند از مناصب قدرت حداكثر بهره و رانت را ببرند و گاهي سواستفادههمبكنند،بدوناينكهدرمقابلمشكالتيكه پيش ميآورند پاسخگو باشند. آنها ميكوشند از طربق نهادهاي خاص و قدرتمند، منويات و اهدفشان را پيش ببرند و روش كارشان هم اين است كه يا آدمها را تطميع ميكنندياتهديد.

شمامعتقديدهمينبلندگوهايكميكهفساد رافريادميزنندبرايجلوگيريازافزايشيامقابله باآنكافيهستند؟

خير، مطمئنا هرچه اين بلندگوها بيشتر باشد بهتر است. براي همين است كه در اين دوره از انتخابات تمام اصالحطلبان نسبت به تهيه ليستي دقيق حساسند و ميگويند تنها پاكدست بودن افراد براي ورود به ليست كافي نيست و نياز به كساني است كه ظرفيت جنگيدن با فساد را هم داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.