حساسترينپستهايشهرداريدراختيارنيروهايبازنشستهنظامياست

Jahan e-Sanat - - News -

عضو ش//وراي شهر تهران با بيان اينكه شهردار تهران حساسترين پستهاي ش//هرداري را در اختيار نيروهاي بازنشسته نظامي قرار داده است، گفت: من تعجب ميكنم كه چطور بازنشستهها ميتوانند مديريت مدرن انجام دهند، اما افراد تحصيلكرده و متخصص مديريت سنتي دارند؟

به گزارش ايلنا، غالمرضا انصاري با اش//اره به 12 سال مديريت قاليباف در ش//هرداري ته//ران گفت: هفت هزار هكتار باغهاي شمال شهر تهران در طي سالهاي مديريت ايشان نابود شد و حدود 60 هزار ميليارد بدهي روي دست شهرداري تهران ماند. قاليباف اموال، مستغالت و زمينهايي كه ميتوانست در شرايط بحراني به مدد مديريت شهري بيايند را از بين برد و پروژههاي نمايش//ي را با بودجههاي فراقانون//ي به اجرا درآورد. پل صدر و پل نيايش قرار بود با 800 ميلياردتومانتمامشود،وليتاامروز007 هزارميليارد تومان هزينه برداشته است و قطعا با توجه به اينكه روي گسل فعال زلزله ساخته شدهاند، تبعات بسيار بدي در آينده در پي خواهد داشت، در حالي كه با همين بودجه ميتوانست خط دو و سه مترو را تمام كند.

انصاري با اشاره به ادعاي شهر تهران مبني بر توليد برق از زباله گفت: در 21سال مديريت قاليباف بر شهرداري هيچ اقدام مثبتي در زمينه بازيافت زباله انجام نشده و اين كارخانه برق نيز حتي 02درصد زباله تهران را پوش//ش نميدهد و از تكنولوژيهاي عقبافتاده در آن اس//تفاده شده كه هيچ منفعتيبرايشهرندارد.اگرشهرداريمدعياستازبازيافت زباله درآمد دارد، ارقام و عددها را اعالم كند و گزارشات مالي را به مردم ارائه دهد.

وي تاكيد كرد: قاليباف هرگز پاسخ درستي به سواالت اعضا در شورا نداد و شاهد همين امر در مناظره اخير نيز بوديم.

انصاري گفت: بخش//ي از به وجودآورندگان اين چهار درصد كه آقاي قاليباف از آن حرف ميزند، شهرداري تهران و شخص آقاي قاليباف است كه طي 21سال مديريت خود در شهر تهران رانتهايي را در اختيار برخي افراد خاص قرار داده است. در واقع مجموع خرابيهايي كه قاليباف در طول مديريت خود در شهرداري تهران به وجود آورده آنقدر زياد است كه يكدهه آواربرداري از آن زمان خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.