آخرينوضعيتسربازمفقودشدهمرزباني

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-جانشينفرماندهنيرويانتظاميدرخصوصوضعيتسربازمفقودشدهمرزباني گفت: براساس آخرين خبرهايي كه داريم اين سرباز فداكار پس از مجروح شدن به خاك پاكستان منتقل شده و اقدامات جدي ما درخصوص تعيين سرنوشت اين سرباز فداكار ادامه دارد. سردار اسكندرمومني درحاشيه بازديد از نوار صفر مرزي در منطقه ميرجاوه در جمعخبرنگارانتاكيدكرد:مادرمجموعهنيرويانتظاميبخشيازرايزنيهايديپلماسي را انجام دادهايم و مرزبانان ما اعتراض رسمي خود را اعالم كردهاند و از طرف ديگر دستگاه ديپلماسيكشوردرحالپيگيريموضوعاست.انتظارداريمدولتپاكستاندرآنسوي مرزها به وظايف خود عمل كند تا ديگر شاهد اينگونه حوادث در آينده نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.