آینده ایبرا در ابهام

Jahan e-Sanat - - News -

تمام ترسها در مورد احتمال آسيبديدگي زالتان ابراهيموويچ در ديدار منچستريونايتد و اندرلخت در ليگ اروپا در دقيقه آخر درست از آب درآمد وقتي رباط صليبي ستاره سوئدي در وقتهاي قانوني مسابقه پاره شد. اما در زير تمام احتماالت ممكن در مورد آينده زالتان مورد بررسي قرار گرفته است: بازگشتوتالشدوبارهدرمنچستريونايتد بالفاصله بعد از انتشار اخبار مصدوميت شديد ستاره سوئدي در ليگ اروپا، زالتان سريعا در مصاحبهاي گفت كه با قدرت به منچستريونايتد برميگردد. او در يك پست اينستاگرامي در اينباره نوشت: با اين قضيه هم مانند ساير موارد برخورد ميكنم و حتي قويتر برخواهم گشت. شكينيستكهمسيربرگشتبهتركيبتيميونايتديبرايزالتانطوالنيوسخت است اما اگر اين مساله را در نظر بگيريم كه او بهترين بازيكن شياطين سرخ در فصل جاري بوده، نميتوانيم به راحتي اين موضوع را رد كنيم. ستاره سوئدي در مسابقات فصل جاري 28 باربرايمنچستريونايتدگلزدهيعني81 گلبيشترازهركسيكهبرايشياطينسرخ گلزني كرده است. اگر زالتان بتواند دوباره به فرم سابقش در فصل جاري نزديك شود )بعد از ريكاوري( حتما ميتواند نقش مهمي در تركيب تيم يونايتدي داشته باشد. نقلمكانبهليگچين اگر مورينيو بعد از ريكاوري زالتان، ديگر نخواهد تيمش را بر اس//اس تواناييهاي او به ميدان بفرس//تد، روي آوردن به ليگ چين باعث خجالت ستاره سوئدي نميشود. ممكن است مصدوميت بازيكني مثل زالتان به دليل سختتر بودن ريكاوري و بازگشت به آمادگي مطلوب در سنين باال باعث نگراني باشگاههاي بزرگ شود اما قطعا اين مساله در باشگاههاي ضعيفتروتيمهايآسياييكمتربهچشمميآيد. سوپرليگچينبهدليلهزينههايسنگين و پرداختهاي نجومياش حتي به بازيكنان نهچندان فوقالعاده مثل اسكار فعال توجه فوتبال دنيا را به خود جلب كرده است، توجه كنيد كه مبلغ پيشنهادي به اسكار برزيلي به ميزان005 هزار پوند در هفته بود! و با اين دستمزدها، زالتان ابراهيموويچ ميتواند بعد از اسكار، اوبافمي مارتينز، ازكوئيل الوتزي و هالك به سوپرليگ چين بپيوندد. به اين ترتيب ابراهيموويچ حتي اگر مصدوم هم شود، باز سوپرليگ چين با مبلغ هنگفتي او را جذب خواهد كرد. پيشنهادازليگ MLS مدتي بود كه شايعاتي از آمريكا منتشر ميشد كه تيمهاي ليگ SLM،خواهانبهخدمت گرفتن زالتان ابراهيموويچ هستند اين در حالي است كه مرتبا شايعاتي از حضور احتمالي ستاره سوئدي در لسآنجلس منتشر ميشد.

اين در حالي است كه حاال با مصدوميت زالتان به نظر ميرسد كار ليگ MLS براي كشاندن زالتان به آمريكا راحتتر شده باشد. ليگ MLS به دليل سطح باالي زندگي آمريكا وهمچنينپرداختهايسنگين،هموارهيكيازمقاصدبازيكناندرآستانهبازنشستگياست. ليگ MLS اخيرا از سنت خود مبني بر خريدن ستارههاي پا به سن گذاشته فاصله گرفته وبهنظرميرسدبيشتربازيكنانينظيرسباستينجوونيكو،نيكالسلوديرووايگناسيوپياتي مورد توجه باشگاههاي آمريكايي هستند. زالتان ابراهيموويچ هم نبايد فكر كند تنها با اسمش ميتواند فوتبالدوستان آمريكايي را به سمت خود جلب كند بلكه ستاره سوئدي براي تثبيت خود در ليگ MLS بايد در زمين عملكرد مناسبي ارائه دهد. زالتان كجا كفشهايش را ميآويزد در سوئد، فرانسه يا... تمام فكر و ذكر زالتان اين است كه خودش را در زمين نشان داده و اثبات كند و اصال او به همين دليل به ليگ برتر رفت. با وجود ناكامي منچستريونايتد در كسب عنوان قهرماني ليگ برتر، زالتان ابراهيموويچ كار خودش را كرد و با زدن 28 گل ميتوان گفت بهترين بازيكن شياطينسرخدرفصلجاريبود. آيااوبعدازدرخششدرفصلجاريواثباتشايستگياش )حتي در اين سن و سال(، ممكن است براي پايان فوتبال خود به يك باشگاه كمحاشيهتر و راحتتر برود؟ ممكن است سوئد يعني سرزمين مادري زالتان بهترين مكان براي پايان فوتبال او باشد؛ جايي كه او براي اولين بار فوتبال حرفهاي را در باشگاه مالموي سوئد تجربه كرد و از آن زمان تاكنون هرگز دوباره به سوئد برنگشته است اما زالتان خانههاي ديگري هم دارد، مسلما پاريسنژرمن خاطرات بسيار خوبي را براي زالتان رقم زد اما ستاره سوئدي در ايتاليا، هلند و اسپانيا هم بازي كرده است، كشورهايي كه به نظر ميرسد گزينههاي مطلوبي براي پاياني كمدغدغه براي زالتان باشند. ايبرابهبازنشستگيفكرنميكند زالتان قول داده به خاطر مصدوميت ميدان را ترك نكند. ستاره سوئدي در پيامش به هواداران خود نوشت: يك چيز مسلم است و آن، اين است كه هنوز تصميم نگرفتهام بازنشسته شوم و مساله ديگري نيست. االن وقت تسليم و رها كردن نيست. و ما بهتر ميدانيم كه هرگز نبايد به زالتان شك كرد. اما ريكاوري و بازگشت از مصدوميت هيچ وقت دقيقا آن طور كه شماانتظارداريد،پيشنميرود.بعضيهاصددرصدآمادهبرميگردنددرحاليكهعدهايديگر بعد از پايان ريكاوري، آمادگي صددرصد خود را دوباره پيدا نميكنند. زالتان در 35 سالگي در حال جنگ با سن و سالش است و شايد فكر ميكند ايكاش روزهاي ابتدايي سال8102 برميگشت تا دوباره راجع به آيندهاش فكر و تصميمگيري كند.

شرايطفصلآيندهزالتانابراهيموويچتاحدودزياديبهصعودياعدمصعودمنچستريونايتد به ليگ قهرمانان فصل آينده وابسته است. اگر شياطين سرخ موفق به صعود به ليگ قهرمانان فصل آينده شوند، احتمال ادامه حضور زالتان در اولدترافورد بسيار بيشتر ميشود.

مورينيو از جدايي بازيكنان و حتي بازيكنان بزرگ از تيمش نميترسد اما به دليل عالقه زياد س//رمربي پرتغالي به زالتان، ش//رايط در مورد ستاره سوئدي كمي متفاوت است. اگر منچستريونايتد به مسابقات ليگ قهرمانان فصل آينده راه يابد، ژوزه مورينيو از زالتان خواهد خواست روحيه جنگجويانه و مبارزهطلبي خود را به تيم تزريق كند.

اما اگر منچستريونايتد به ليگ قهرمانان راه پيدا نكند يا بازگشت ايبرا به شرايط مساعد كمي طوالني شود، ليگ MLS بهترين مقصد براي زالتان خواهد بود. حتما ليگ MLS تمايل دارد بازيكني با مشخصات زالتان ابراهيموويچ در آن بازي كند. البته شايد جذب ستاره سوئدي توسط ليگ آمريكايي كمي با ريسك همراه باشد اما به هر حال ستاره سوئدي هم مشتاق است كه شرايط جديدي را تجربه كند. به هر حال شايعات ادامه دارد و با مصدوميت زالتان، احتمال حضور او در ليگ MLS افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.