هتتريك محمدرضا براري در طال

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

رقابتهاي دسته 105 كيلوگرم وزنهبرداري قهرماني آسيا با سه مدال طالي محمدرضا براري و برنز علي هاشمي به پايان رسيد. آخرين روز مسابقات وزنهبرداري قهرماني رده سني بزرگساالن قاره آسيا در عشقآباد تركمنستان ديروز با برگزاري رقابت وزنهبرداران اوزان 105 آغاز شد. در اين وزن محمدرضا براري و علي هاشمي نمايندگان ايران بودند كه با ساير وزنهبرداران دسته 105 كيلوگرم رقابت كردند. حركتيكضرب درحركتيكضربدسته501 كيلوگرمابتداعليهاشميرويتختهرفتودر حركت نخست وزنه 165 كيلوگرمي را به راحتي باالي سر برد. هاشمي در حركت دوم يك ضرب وزنه 171 كيلو را مهار كرد اما در حركت سوم در مهار وزنه 177 كيلوگرمناموفقبودتاباهمان171 كيلوگرمبهكارخوددرحركتيكضربپايان دهد. هاشمي با ثبت اين وزنه در پايان حركت ضرب چهارم شد.

محمدرضا براري ش//انس اول اين دسته و قهرمان دوره قبلي رقابتها، رقابت خود در حركت يكضرب را با وزنه 175 كيلوگرمي شروع كرد و در نهايت حيرت همگان آن را انداخت. براري در حركت دوم نيز در مهار وزنه 176 كيلوگرم ناموفق بود تا در آس//تانه حذف ش//دن قرار گيرد اما در نهايت در حركت سوم وزنه 177 كيلوگرم را مهار كرد و به جدول رقابتها بازگش//ت و مدال طال را نيز از آن خود كرد. در رقابتهاي يكضرب دسته 105 كيلوگرم و پس از براري، ايوان افرموف از ازبكستان با 175 كيلوگرم دوم شد و مدال نقره يكضرب را تصاحب كرد و و موچيدا از ژاپن با ثبت وزنه 172 كيلوگرمي رو سكوي سوم ايستاد و صاحب مدال برنز يكضرب شد. حركتدوضرب در حركت دوضرب ابتدا علي هاش//مي روي تخته آمد و در حركت نخس//ت وزنه 196 را مهار كرد. هاشمي در حركت دوم وزنه 205 كيلويي را باالي سر برد. هاشمي در حركت سوم دوضرب وزنه 213 كيلوگرمي را با وجود مصدوميت مهار كرد تا هر س//ه حركت خود را با موفقيت انجام داده باش//د و مدال برنز دوضرب را از آن خود كند.

به اين ترتيب هاشمي با مجموع 384 كيلوگرم به كار خود در اين دسته پايان داد تا مدال برنز مجموع را نيز تصاحب كند. براري حركت دوضرب را با مهار وزنه 206 كيلوگرمي آغاز كرد. براري در حركت دوم 214 كيلوگرم را نيز باالي سر برد و در حركت سوم وزنه 221 كيلوگرمي را با قدرت مهار كرد تا طالي دوضرب را تصاحب كند. براري در مجموع با 398 كيلوگرم مدال طالي مجموع را بر گردن آويخت. در حركت دوضرب دسته 105 كيلوگرم سئو هوي يئوپ با مهار وزنه 220 كيلوگرمي مدال نقره را تصاحب كرد و با مجموع 390 كيلوگرم مدال نقره دوضرب را نيز بر گردن آويخت. كيانوش رستمي و جابر بهروزي با حضور در سالن عملكرد مليپوشان را از نزديك تماشا كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.