يا بازي تكرار شود يا ايران 3 بر صفر بازنده

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

س//ايتهاي چيني عقي//ده دارند فيفا اي//ران را خيلي كم جريمه كرده و آنها به اين امر اعتراض خواهند كرد چراكه ايران بايد يا س//ه ب//ر صفر بازنده برابر چين اعالم ش//ود يا اينكه بازي اين تيم با چين تكرار شود.

به نوشته سايت يوهان چين، در ديدار تيم ملي فوتبال ايران و چين كه در ورزشگاه آزادي برگزار شد، اتفاقات ناراحتكننده زيادي رخ داد كه از جمله آن پرتاب مواد محترقه به داخل زمين بود كه به داور خط اصابت كرد. فيفا در واكنش به اين اتفاق ايران را 50 هزار فرانك سوييس جريمه كرد اما چينيها معتقد هس//تند اين جريمه خيلي كم است و فايدهاي براي فوتبال چين ندارد چون نتيجه را تغيير نميدهد و فيفا بايد كاري كند كه نتيجه تغيير كند.

در اين بين سايتهاي چيني در رابطه با محروميت ايران نوشتند: در بازي ايران و چين نقض قوانين زيادي رخ داد، اول آنكه ورزشگاه آزادي اع//الم كرد 78 هزار و 116 نفر در ورزش//گاه آزادي حضور دارند اين در حالي است كه جمعيت خيلي بيشتر از اينها بود.

فدراس//يون فوتبال ايران بازي را رايگان اعالم كرد و بيش از ظرفيت ورزشگاه تماشاگر در اين بازي حضور داشت و همين باعث شده بود كار براي هواداران چيني خيلي سخت شود. دوم آنكه هواداران ايراني حاضر در ورزشگاه عليه هواداران چيني اقدامات زشتي انجام دادند و حتي آنها را تهديد به مرگ كردند كه مستندات آن وجود دارد ولي فيفا اين موارد را در گزارش خود مورد بررسي قرار نداده است.

طبققوانينفيفا،توهينتماشاگرانبهتماشاگرانتيممقابلمحروميت و جريمه خواهد داشت و در حالي كه حداقل ميتوانستند ايران را بدون تماشاگر در بازي بعد محروم كنند، چنين اتفاقي رخ نداد. در ادامه اين سايت ادعا شده است: چينيها اميدوار هستند بتوانند به دليل آنكه نقض قوانين زيادي در ورزشگاه آزادي رخ داد بازي يك بار ديگر تكرار شود كه معلوم نيست چه تصميمي درباره آن گرفته خواهد شد. ايران ميزبان مسابقات اسنوكر قهرماني آسيا شد اللوويچعضوكميسيونهمبستگيالمپيكشد شكست سنگين لوركوزن برابر شالكه در بوندسليگا قرارداد محمد كشاورز با گيتيپسند تمديد شد دوحه،ميزبانجديدسعوديهابرابرنمايندگانايراندرآسيا حمايت هميلتون از سرنا ويليامز توافق اوليه هازارد با رئال تالش ليونل مسي براي رسيدن به ركورد رونالدو كاشاني: بازيكنان بدانند همه چيز پول نيست يوونتوس در زمين آتاالنتا متوقف شد برد خانگي ويارئال مقابل خيخون افزايش جوايز مسابقات تنيس اوپن فرانسه

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.