برخورد كميته اخالق با بازيكنان پرسپوليس

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس كميته اخالق فدراسيون فوتبال با انتقاد از اعتصاب در تمرين بعضي از تيمهاي ليگ برتري از برخورد با خاطيان خبر داد.

مرتضي تورك در گفتوگو با سايت سازمان ليگ فوتبال ايران با اشاره به مطالبات معوقه برخي بازيكنان در باش//گاههاي مختلف اعالم كرد: متاسفانه در هفتههاي پاياني ليگ بازيكنان برخي تيمها براي دريافت مطالبات خود از باش//گاهها اقدام به تحريم تمرينات تيمشان كردهاند در حالي كه بازيكنان و مربيان براي دريافت مطالباتش//ان بايد از راه و روش قانوني اقدام كنند و تمرين نكردن راه درس//ت و قانوني براي دريافت مطالبات نيست. اين روش حتي دور از اخالق و مرام ورزشي است و با خاطيان برخورد خواهد شد.

رييس كميته اخالق تصريح كرد: عوامل ذيربط فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ از هفتههاي گذشته با تشكيل كارگروه ويژه رقابتها را زيرنظر گرفتهاند و با متخلفان احتمالي كامال قاطع و قانوني برخورد ميشود.

تورك در مورد حساسيتهاي بازيهاي هفتههاي پاياني ليگ برتر و ليگ دسته اول گفت: جامعه فوتبال ايران پاك است با اين حال حساسيتهاي بازيها قابل درك است و براي رفع نگراني و دغدغهها كميته اخالق به دقت مسابقات ليگ برتر و ليگ دسته اول را زير نظر گرفته و ناظران كميته اخالق در مسابقات حاضر هستند و با هر گونه رفتار شائبهبرانگيز، مشكوك و غيرفوتبالي برخوردي قاطع و قانوني انجام خواهد شد و خاطيان احتمالي دچار محروميت ميشوند.

تورك با درخواس//ت از اهالي فوتبال عنوان كرد: از تمامي بازيكنان، مربيان و مديران باش//گاهها و رسانهها درخواس//ت داريم در سالم نگه داشتن فوتبال به ما كمك كنند و هرگونه مستنداتي در رابطه با مسايل غيرفوتبالي دارند به كميته اخالق ارائه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.