شاراپوا يك برد ديگر تا اوپن فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

ماريا ش//اراپوا بعد از برد مقابل آنتا كونتا ويت در مس//ابقات تنيس اشتوتگارت به نيمهنهايي راه يافت. او تنها به يك برد براي گرفتن سهميه مسابقات انتخابي اوپن فرانسه احتياج دارد.

ماريا ش//اراپوا تنها به يك پيروزي ديگر براي راهيابي به مس//ابقات انتخابي تنيس اوپن فرانس//ه احتياج دارد. شاراپووا 30 ساله كه 15 ماه به دليل مثبت شدن دوپينگ محروم شده بود بالفاصله بعد از به پايان رسيدن محروميتش در مسابقات تنيس اشتوتگارت حاضر شد. او تاكنون تا نيمهنهايي اين بازيها پيش رفته است.

امتيازي كه او در اين بازيها به دست ميآورد باعث ميشود او با يك برد ديگرجزو052 تنيسوربرترجهانشودوبتواندسهميهمسابقاتانتخابي تنيس اوپن فرانسه را كسب كند. فدراسيون تنيس فرانسه نيز روز61 مي اعالم خواهد كرد كه به شاراپوا وايلدكارت بازيها داده ميشود يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.