رشد 32 درصدی فروش بازارچه های نوروزی

معاون صنايعدستي كشور مطرح كرد؛

Jahan e-Sanat - - News - صنايعدستي

گروه فرهن/گ- معاون صنايعدس//تي و هنره//اي س//نتي از صداوس//يما بهدليل جاي خالي هنرهاي سنتي در مناظرههاي انتخاباتي انتقاد ك//رد و گفت: »اگر صداوس//يما بپذيرد، م//ا حاضريم حداقل جاي دس//تمالكاغذي به آنه//ا بدهيم، زيرا با توجه به اينكه صنعت رو به رشد اس//ت، بهتر است كه صنايعدستي نيز در اين حوزه جا داشته باشد.«بهمن نامورمطلق، با اشاره به اينكه جاي صنايعدستي در مناظرههاي انتخابات رياستجمهوري خالي است، ادامه داد: »صنايعدستي در حوزه محيطزيست، اشتغال و حوزههاي ديگر، نقش بس//زايي دارد. اميدواريم نامزدهاي رياس//تجمهوري در مناظرههايشان درباره صنايعدستي نيز صحبت و برنامههايشان را در اين زمينه مطرح كنند.«

سال 95 بيش/ترين رشد نسبت به 3 دهه اخير

او با بيان اينكه در س//الهاي گذش//ته، در بازرگاني داخلي در حوزه صنايعدس//تي رشد داش//تيم، گفت: »س//ال 95 بيشترين رشد را در طول دهههاي اخير داشتيم، همچنين در حوزه اش//تغال در اين زمينه رشد كرديم. در بازارچههاي موقت شاهد رشد 27 درصدي، در بازارچههاي خارجي شاهد رشد 67 درصدي و در داخل ش//اهد رشد 27 درصدي بوديم. در بخش بازارچههاي موقت صنايعدس//تي نيز با وجود 978 بازارچه، ش//اهد رشد 28 درصدي بوديم. در نوروز با توجه به گفتمانسازيهايي كه در اين حوزه ش//اهد بوديم اتفاقات خوبي افتاد.«

رشدفروشصنايعدستيدربازارچههاي نوروزي

معاون صنايعدستي و هنرهاي سنتي كشور كه در نشست خبري ديروز سخن ميگفت، ادامه داد: »نخستين بار طرحي ارائه شد كه با حمايت رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري هدايايي را براي مسافران نوروزي در نظر بگيريم. بنابراين صنايعدستي كاربردي را بهصورت مينياتور براي تزئين اتومبيل، خانه ...و در نظر گرفتيم كه مورد توجه گردشگران نوروزي قرار گرفت. اين صنايعدس//تي كاربردي، به هر استاني مربوط بود. حتي توانستيم كاربريهاي تازه را به صنايعدس//تي اضاف//ه كنيم. در نوروز امس//ال، بيش از هفتهزار غرفه فروش داشتيم كه از رش//د هفت درصدي برخ//وردار بودند. با گذر از مرز 42 ميليارد تومان، در كل شاهد رشد 32 درصدي فروش صنايعدستي در بازارچههاي ن//وروزي بوديم و اين موضوع نش//اندهنده اين اس//ت كه فضاي گفتمانس//ازي در اين حوزه وجود دارد و صنايعدستي كمكم پاسخگوي نياز مردم است.«

ايران،نخس/تينكشوريكهروستاي جهانيمعرفيميكند

معاون صنايعدستي و هنرهاي سنتي گفت: »شهرهاي جهاني، يكي ديگر از اقدامات معاونت صنايعدستي و هنرهاي س//نتي بود. ما بعد از چين، بيشترين تعداد شهرهاي صنايعدستي را در دنيا داريم. همچنين پيشنهاد كرديم قبل از شهرهاي جهاني، شهرهاي ملي را داشته باشيم كه اين موضوع بهعنوان يك طرح ايراني در شوراي جهاني صنايعدستي پذيرفته شد. از طرف ديگر، ما موضوع روستاهاي جهاني را مطرح كرديم تا صرفا صنايعدس//تي به شهرها معطوف نباشد و امسال در برنامههايمان معرفي روستاهاي جهاني را داريم.«نامورمطلق ادامه داد: »ايران نخستين كش//وري است كه روس//تاي جهاني را معرفي ميكند. طرح جهاني و ملي كردن صنايعدستي كمك ميكند تا نشان جغرافيا نيز مطرح شود. در حال حاضر 23 نش//ان جغرافيا داريم كه اين تعداد در حال گسترش است.«

1200 ميلي/ارد تومان ف/روش صنايع دستي در سال 95

مديركل صادرات صنايع دس//تي و هنرهاي سنتيهمضمناعالمفروش24 ميلياردتوماني صنايع دستي در بازارچههاي نوروزي، از احتمال برگزاري نمايشگاه ملي صنايع دستي در تيرماه خب//ر داد. پوي//ا محموديان در اي//ن باره گفت: »فروش داخلي صنايع دستي در سال 95 حدود 1200 ميليارد تومان بوده است. صادرات صنايع دس//تي در سال 93 با 36 درصد، در سال 94 با 13 درصد و در س//ال 95 با 36/3 درصد رش//د همراهبودهاست. درواقعصادراتسال59 ازمرز 200 ميليوندالرگذشتورقم732 ميليوندالر توسطگمركثبتشد. درحالحاضرمنتظريم كه تعرفه زيراندازها نيز مشخص شود تا بتوانيم مبلغ اين بخش را نيز به آن اضافه كنيم در كل، رشد صادرات صنايع دستي ما در سال 95 قابل مالحظه بوده است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.