جاي خالي فرهنگ در مناظره رياستجمهوري

Jahan e-Sanat - - News - يادداشت

محمد تاجالدين- اولين دور مناظرات زنده نامزدهاي دوازدهمي//ن دوره انتخابات رياس//تجمهوري در حالي روي آنت//ن رفت كه قرار بود در مورد مس//ايل اجتماعي و فرهنگي بحث و تبادل نظر شود.

ج//داي از اينك//ه مناظرات ب//راي تبيين برنامههاست يا مچگيري و دروغگويي و زدن اتهامات بياساس، اين نكته سوالبرانگيز است كه س//هم فرهنگ از مناظره روز اول چه بود؟ مگر قرار نبود در اين مناظره در مورد مسايل اجتماعي و فرهنگي بحث شود؟ كدام سوال در مورد فرهنگ بود و كدام دغدغه س//مت و سوي هنر داشت؟

صدا و س//يما بر چه اساس//ي سواالت را طراحي ميكند و موضوعات را تقسيمبندي؟ س//واالتي كه در مناظره اول پرس//يده شد بيش//تر از آنكه دغدغه مردم باشد، ساخته و پرداخته ذهن مديران سازمان صداوسيما ب//ود. چط//ور ميش//ود در مورد مس//ايل اجتماعي سخن گفت و به اعتياد توجه نكرد؟ مگر ميش//ود از معضالت گفت و از حقوق زنان سخن نگفت؟ سهم حقوق شهروندي در س//واالت صداوسيما چه بود؟ قرارگيري س//والي در م//ورد ورزش پهلوان//ي در بين س//واالت اجتماعي چه توجيهي دارد؟ تمام اينها پرس//شهايي اس//ت كه بايد مديران صداوسيما به آن پاسخ دهند. اما بازگرديم ب//ه بح//ث اول. جايگاه فرهن//گ در برنامه نامزدهاي رياستجمهوري چيست؟

در فرصت اندكي كه تا برگزاري انتخابات مان//ده، م//ردم چگون//ه بايد ب//ا برنامههاي فرهنگي نامزدها آشنا شوند؟ به عنوان مثال نگاه محمدباقر قاليباف به ادبيات چيست؟ رييس//ي چه ديدي نس//بت به موسيقي و برگزاري كنس//رت دارد؟ ميرسليم تئاتر را مهم ميشمارد يا نه؟ روحاني قصدي براي حل مشكل بيمه هنرمندان دارد؟ جهانگيري از وضعيت سينما آگاه است؟ هاشميطبا تا به حال سري به گالريهاي نقاشي زده؟ سهم مديريت فرهنگي در دولت آينده چيست؟ جايگاه مطبوعات در دولت آينده كجاست؟ انجمنه//اي صنفي در دولت بعدي فضايي براي تنفس دارند؟

چطور در تمام رسانهها از تهاجم فرهنگي و ل//زوم مقابله با فرهنگ غربي س//خن گفته ميش//ود اما در مقام عمل وقعي به فرهنگ نمينهند؟ مديران صداوسيما كه خودشان را طاليهدارمبارزهبافرهنگغربميدانند،چطور ميشود فرهنگ را فراموش كنند؟ نميشود اينطور نتيجه گرفت كه عملكرد مورد انتقاد عدهاي از نامزدها در حوزههاي فرهنگي و هنري دليلي براي عدم توجه به اين مهم اس//ت؟ باز هم صداوسيما ميخواهد عملكردش مورد نقد قرار گيرد و متهم ش//ود به طرفداري از حزب و گروهي خاص؟

روشن است كه ديگر با افزايش شبكههاي اطالعرسانيانحصارگريخبريبهپايانرسيده است. تلگرام و اينستاگرام و توئيتر فرصتي را مهيا كردهاند كه نامزدها بدون سانسور و اعمال سليقهبهمخاطبانشانسخنبگويند. دراين فضا صداوسيما ميتواند راه و روشش را درست كند و باز هم تاثيرگذار باشد يا آنكه به همين شيوه ادامه دهد و جايگاهش را بين مخاطبان متزلزلتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.