اسحاق day !

Jahan e-Sanat - - News - جعبه سیاه

جمعه بعدازظهر. دقايقي مانده به شروع مناظره. در حالي كه 80 ميليون نفر منتظر نشستهاند تا ببينند براي سرنوشت خودشان و آينده كشور چه تصميمي بگيرند، يك مجري پرچانه از چيزهايي حرف ميزند كه براي هيچكس هيچ اهميتي ندارد حتي خودش. تازه صداوسيما جمهوري اسالمي رپ هم پخش كرد اما رپي كه ريشه در ارزشها و آرمانها دارد. مناظره شروع ميشود. 3 ساعت بعد مناظره تمام ميشود. آنچه از كانديداها ديديم؛ -1 مصطفي ميرسليم، اگر يك دليل براي راي ندادن به آقاي ميرس//ليم نياز باشد، آن يك دليل كت ايشان است! شايد شما بگوييد: »نه همين لباس زيباست نشان آدميت« ولي من باز هم معتقدم ايشان با اين كت يك بازنده تمامعيار است!

آقاي ميرسليم سواالت زيادي از نامزدهاي ديگر كرد ولي آنها به وي وقعي ننهادند و ايشان را به حال خودش رها كردند. من اگر جاي ايشان بودم وقتي به سه سوال اولم پاسخ ندادند، يك اسنپ ميگرفتم و برميگشتم خانه!

-2 سيدابراهيم رييسي: آقاي رييسي وقتي متوجه بياعصاب بودن جهانگيري شدند، همچون يك كانديداي خوب و منظم ترجيح دادند حرفي نزنند كه آن حرف باعث شود جهانگيري هم حرفي بزند و بعد پشيماني به بار بيايد كه چرا اين حرف را زدم!

-3 مصطفيهاش//ميطبا: آقايهاش//ميطبا از صورتشان مش//خص بود كه نه حال مناظ//ره دارند نه حال رييسجمهور شدن. گويا به اجبار همسرشان براي رقابت با باجناقشان وارد عرصه انتخابات شدهاند تا به باجناق خود فخر بفروشند. صورت درهم و پيچيده، چشمان خسته، ضعف جسمي و بيحوصلگي از ويژگيهاي ايشان در اين مناظره بود.

-4 حس//ن روحاني: آقاي روحاني با بيخيالي تمام نظارهگر مناظره بود. زيرا آن چهار نفر زور ميزدند رييسجمهور ش//وند ول//ي آقاي روحاني در آن لحظه رييسجمهور بود و احس//اس نياز نميكرد!

-5 محمدباقر قاليباف: پدر گل به خودي ايران. كس//ي كه ديگ//ران را رييسجمهور ميكند. ف//ردي كه چيزي از خودش نداشت. با رفتاري احمدينژادی حرفهاي آن مرد نقاش را زد. هيچكس در جهان نميتواند مثل قاليباف يك ملت را عليه خود متحد كند! او هركاري كرد كه يك كاري كرده باشد ولي كاري از پيش نبرد.

-6 اس//حاق جهانگيري: حال داد اس//حاق جان. مرسي كه هستي !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.