آثار تاريخي نبايد بدون اجازه مجلس خارج شود

عضو ناظر مجلس در شورايعالي ميراث فرهنگي:

Jahan e-Sanat - - News -

عض//و ناظ//ر مجل//س در ش//ورايعالي ميراث فرهنگي با انتقاد نسبت به ارسال آثار تاريخي به نمايشگاهي در آلمان ميگويد طبق قانون، سازمان ميراث نبايد آث//ار درجه يك را ب//دون اجازه مجلس از كشور خارج ميكرد.

پروانه سلحشوري در گفتوگو با »خانه ملت« با اشاره به داليل غيرقانوني بودن خروج 446 قلم از آثار تاريخي و هنري از كشور در قالب برگزاري نمايشگاهي در آلمان توضيح داد: »طبق ماده »يك« آييننامه اموال فرهنگي و تاريخي مصوب سال18، خروج موقت اموال فرهنگي، تاريخي و هنري درجه يك مشمول اين آييننامه، براي شركت در نمايشگاههاي خارج از كشور، پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد سپس در صورت تصويب هيات وزيران به مجلس ارسال ميشود و در صورت تصويب مجلس، شوراي نگهبان نظر نهايي را خواهد داد. با اين حال مديركل اداره موزهها در پاسخ به رسانهها ميگويد يكسري از اين قوانين تشريفاتي است.«

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: »استدالل مسووالن سازمان ميراث اين است كه اين ماده قانوني يك تبصره دارد و مسووالن موزه براساس آن تبصره عمل ميكنند و يكسري از اين قوانين تشريفاتي است.« سلحشوري بيان كرد: »طبق اين تبصره تنها براي فرس//تادن آثار درجه دو و س//ه به خارج از كشور، امضاي رييس سازمان ميراث فرهنگي كافي است. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.