تاکید سازمان ملل بر اجراي توافق آب و هوایي پاریس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله- دبیرکل س//ازمان ملل متحدنسبتبهعدماجرايتوافقپاریس برايمقابلهباتغییراتآبوهوایيهشدار داد. آنتونیو گوترش ب//دون نام بردن از آمریکاگفت:اگرکشوريدرضرورتاین توافق شک دارد، دیگر کشورها باید در اجرايآنمصممترباشند.

اودرنخستینسخنرانيتفصیليخود در دانشگاه نیویورك در رابطه با تغییرات آبوهوایي،اجرايپیماناقلیميپاریس را »مطلقا ضروري« خواند. گوترش افزود که جهانیان باید به مسوولیت خود در قبالتوافق5102 پاریسباارادهقويتري عملکنند.

دبیرکلسازمانمللدرسخنرانيخود مستقیماازآمریکانامنبرداماتمامنشانهها در اظهارات او اشارهاي روشن به مناقشه میان آمریکا و اروپا بر سر اجراي پیمان س//ال 2015 پاریس در رابطه با تهدید ناشيازتغییراتاقلیمياست.

دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا ک//ه در جری//ان کارزار انتخاباتي اعالم کرده بود در صورت به قدرت رسیدن از پیمان پاریس خارج خواهد شد، از زمان پیروزياش تاکنون تصمیم در این رابطه رانامشخصگذاشتهاست.اواخیراگفت که ميخواهد تصمیمش را همین هفته اعالم کند. برخي رسانهها از قطعي بودن تصمیم ترامپ براي خروج از این توافق خبر دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.