مواضع داعش در پالمیرا، هدف موشكهاي دوربرد روسیه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-AFP کشتيهاي جنگي روسیه مواض//ع »دولت اس//المي« در نزدیکي پالمیرا در س//وریه را هدف موشکهاي دوربرد خود قرار دادند. ماههاس//ت که روس//یه از چنین حمالتي در س//وریه خودداري کرده بود.

بنا بر اعالم ارتش روسیه، این کشور دی//روز مواضع تروریس//تهاي »دولت اسالمي«درحاشیهشهرپالمیراراهدف موشکهاي دوربرد خود قرار داده است. این موش//کها از یک ناو دریایي و یک زیردریایي روسیه مستقر در شرق دریاي مدیترانه شلیک شدهاند.گفته ميشود در مجموع چهار حمله موشکي صورت گرفته است که هدف آنها جهادگرایان »دولتاسالمي«وتسلیحاتنظاميآنها بوده است.دستگاههاي امنیتي روسیه به گفته خود طي ماههاي گذش//ته بارها سوءقصدهاي »دولت اسالمي« در خاك روسیه را خنثي کرده بودند.آخرین بار در ماهنوامبر6102 بودکهمقاماتروسیه

حملهباموشکهايدوربردرااعالمکردند اماازماهدسامبرگذشتهبهاینسوروسیه از چنین حمالتي خودداري کرده بود.

ب//ه گزارش خبرگزاريه//اي روس، وزیر دفاع روس//یه، والدیمیر پوتین را از اینعملیاتموفقیتآمیزمطلعساخت. پیشازاینحملهموشکي،ارتشروسیه کشورهاي آمریکا، ترکیه و اسراییل را از اینعملیاتمطلعساختهبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.