بازار نفت و بحران سوریه روی میز

مذاكره پوتین و وزیر دفاع عربستان در مسكو؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهول/ه- والدیمی//ر پوتی//ن، رییسجمهور روسیه با شاهزاده محمد بن س//لمان، وزیر دفاع این کش//ور در مسکو مالقات کرد. دو کشور قصد دارند در یافتن راهحل دیپلماتیک براي بحران سوریهودرتثبیتقیمتنفتبایکدیگر همکاريکنند.

شاهزاده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربس//تان یکي از قدرتمندترین افراد خاندان س//لطنتي آل سعود اس//ت. این شاهزاده جوان در یکسالگذشتهدوبارباوالدیمیرپوتین مالقات کرده است. دیدار تازه او با پوتین روزسهشنبهگذشتهانجامشد.

رس//انههاي روس//یه از قول پوتین نوشتند که رابطه روسیه با عربستان با موفقیت فراوان در حال پیشرفت است. درهمینرابطهرسانههايجمعيازانعقاد چهار پروتکل همکاري مشترك امنیتي میان روسیه و عربستان خبر دادند.

رییسجمهورروسیهگفتکهمسکو و ریاض به طور مشترك براي دستیابي ب//ه راهي براي حل بحران س//وریه کار ميکنند.بهگفتهپوتین،دراینخصوص تماسهایي هم در سطح سیاسي میان مقامات نظامي روسیه و عربستان برقرار شده اس//ت.منافع مش//ترك روسیه و عربستان در تثبیت قیمت نفت در بازار جهاني این دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است.

پوتین در دیدار با محمد بن سلمان از عربستانبهدلیلموضعگیرياینکشور در بازار نف//ت قدرداني کرد و گفت که تالشهاي مشترك روسیه و عربستان در ثابت نگه داشتن قیمت نفت در بازار جهانيکمککردهاست.روسیهبهعنوان یکي از مهمترین کشورهاي تولیدکننده نفت»غیراوپک«برايتثبیتقیمتنفت با عربستان مذاکرات زیادي انجام داد.

محمد بن سلمان نیز ضمن اشاره به اختالفات کشورش با روسیه تاکید کرد که براي پش//ت سر گذاشتن اختالفات موجود مکانیسمهایي وجود دارد و هر دو کش//ور منافع مشترك زیادي دارند. او همچنین خاطرنشان کرد که روسیه و عربستان به طور مشترك اهداف زیادي را محقق کردهاند و براي همکاري بیشتر تالش خواهند کرد.

یکي دیگر از چالشهاي مناس//بات عربس//تان و روسیه، تشدید تنش بین ایرانوعربستاناست.بعدازدیدارترامپ ازمنطقهمناسباتایندوکشورمسلمان دچار تنش بیشتري شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.