موسسات اعتباری غیرمجاز؛ دو روی یک سکه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علیسرزعیم-یکیازمسایلیکهامروزه اقتصاد ایران با آن روبهرو است وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. برخالف این تصور این مس//اله اخیرا حادث نش//ده، بلکه ریش//ههای آن به چند دهه قبل برمیگردد. همانطور که بحران آب و ریزگردها با اقدامات اش//تباهی که چند دهه تداوم داشت از یک زمان به بعد بروز کرد، در موسس//ات مالی و اعتباری نیز مشکالتی از قبل انباشت شد تا در نهایت ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.