شهربرجهایغیرقانونی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

براساستعریفسازمانمدیریتوبرنامهریزی، بلندمرتبهس//ازی به س//اخت س//اختمانهایی میگویند که ارتفاع آنه//ا از 23 متر باالتر یا به عبارتی بیش از ش//ش طبقه باشد. این تعریف بر اساس سطح قابل دسترسی برای ماشینهای آتشنشانی ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.