سوء استفاده خارجیها از بازار ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

به دنبال مش//کالت اقتص//ادي موجود در سایر حوزههاي اقتصادي، صنعت چرم نیز این روزها حال و احوال مناس//بي ندارد و با رکود دست و پنجه نرم ميکند. این در حالي است که با وجود اینک//ه صنعت چرم ایران یکي از بهترینهاي دنیاست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.