پیروزی استراتژیک »امید« در مجلس

ناكامي اهل سنت و زنان در مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- پس از دوهفته رايزني و البي جدي گروه پايداري در مجلس دوباره علي مطهري و مسعود پزشكيان بر صندلي نواب تكيه زدند؛ اين در حالي اس//ت كه علي الريجاني نيز به رياس//ت مجلس ابقا ش//د. البته او تنها كانديداي صندلي رياس//ت مجلس دهم در س//ال دوم بود. ديروز در انتخابات داخلي مجلس اكثر اعضاي هياترييسه ابقا شدند و عالوه بر الريجاني، پزشكيان و مطهري، نمايندگانيهمچونقاضيزادههاشمي،رنجبرزاده، وكيلي و كاتب كه ازسوي سه فراكسيون مجلس مورد حمايت قرار داش//تند، در هياترييسه باقي ماندندواحمداميرآباديفراهانيومحمدآشوريدو عضوهياترييسهاجالسيهنخستاينباربهصورت شخصيكانديداوموفقبهكسبرايازصحنشدند. بااينحسابتنهاتغييردرهياترييسهاجالسيهدوم نسبتبهسالنخست،حذفيوسفنژادوعثمانيدو عضو فراكسيون اميد و جايگزيني اسداهلل عباسي و محمدحسينفرهنگيدوعضوفراكسيوننمايندگان واليي به جاي آنها بود. حذفتكنمايندهاهلسنت امااتفاقيكهبرخيمنتظربودندتادرهياترييسه بيفت//د حضور نمايندگان زن و اهل س//نت ميان كانديدايمعرفيشدهبهصحنبود.هرچندحضور 17 نماينده زن در مجلس دهم سبب ركوردداري اين مجلس از حيث حضور زنان و افزايش دو برابري تعدادآنهاشد،امااينبارنيزباوجودتالشفراكسيون اميدبهركوردداريحضورآنهادرهياترييسهمجلس نينجاميد. البته در اين انتخابات عدم اقبال صحن علني مجلس به نمايندگان اهل سنت مجلس هم بيشتر شد. اكنون اجالسيه دوم درحالي كار خود را آغاز ميكند كه نهتنها همچون اجالسيه نخست خالي از حضور زنان است، بلكه تنها نماينده اهل سنتحاضردرهياترييسهاجالسيهنخستنيزاز هياترييسهاجالسيهدومحذفشدهاست.ناگفته نماند فراكسيون اميد سهميهاي ويژه براي اين دو گروه از نمايندگان در نظر گرفته بود و درحالي كه از سهميهسهنفرهخودبراي9 كرسيدبيرانوناظران، دو كرس//ي را به اين گروهها اختصاص داد و فريده اوالدقباد بهعنوان تنها زن كانديداي هياترييسه و محمدقسيمعثمانيبهعنوانتنهانمايندهاهلسنت كانديدا را به صحن معرفي كرد اما باز هم بيمهري نمايندگان به همكاران اهل سنت و زنان در مجلس محسوسبود.

اما علي الريجاني رييس مجل//س؛ او تاكنون 31بار از نمايندگان سه مجلس راي اعتماد گرفت. اين بار هم با كسب 204 راي از 268 راي ماخوذه رياستشراتمديدكرد.البته46 رايباطلهنيزدر اين انتخابات لحاظ شده بود. او عالوه بر اينكه سه بار به عنوان رييس موقت در مجالس هشتم، نهم و دهم انتخاب ش//د، در طول هشت سال عمر دو مجلس هشتم و نهم نيز هر سال به عنوان رييس دائممجلسراي .الريجانيدرانتخاباتمجلس هشتمرقيبيبرايرياستنداشتوليدرمجلسنهم باغالمعليحدادعادلودرمجلسدهمبامحمدرضا عارف در انتخابات هياترييسه موقت و با مصطفي كواكبيان در انتخابات هياترييسه دائم رقابت . او در انتخابات هياترييسه موقت مجلس دهم با كسب371 رايازعارفبا301 رايپيشيگرفت ودرانتخاباتهياترييسهدائمنخستينسالفعاليت مجلسدهمباكسب732 رايازكواكبيانبا11 راي، جلو افتاد. الريجاني حاال ركورددار كسب راي براي رياست خانه ملت در تمام ادوار گذشته است. او پس از آنكه به عنوان رييس مجلس برگزيده شد، در سخناني با تشكر از نمايندگان گفت: از اعتمادي كه دوستان به بنده كردند تشكر ميكنم. اميدوارم بتوانم با توجه به اينكه شما امناي ملت هستيد و با وظيفهايكهشمابرعهدهامگذاشتيد،بتوانمدرتحقق خواستملتبرايحلمشكالتكشورباهدايتشما عزيزانتوفيقداشتهباشم.

شكستفراكسيونوالييومستقليندر انتخابنوابورييس

پس از آنكه رياست علي الريجاني براي دومين س//ال پياپي در مجلس دهم تمديد ش//د، نواب رييسي پزش//كيان و مطهري نيز بار ديگر با راي موافقنمايندگانتكرارشد.عليمطهريومسعود پزشكيان از سوي فراكس//يون اميد و حميدرضا حاجيبابايي از فراكسيون واليي و هادي قوامي از فراكسيونمستقلينبرايكرسيهاينايبرييسي مجلسرقابتكردند.پزشكيانومطهريبهترتيب باكسب971 163و رايبهعنواننوابرييساول و دوم انتخاب شدند. از ميان 253 راي ماخوذه در اينانتخابات،حاجيباباييوقواميبهترتيببا701 و76 راي،رقابترابهنامزدهايفراكس//يوناميد واگذاركردند.فاصلهآرايآنانگويايشكستسنگين فراكسيونهايوالييومستقليندربرابرفراكسيون اميد بود. گفتني است در طول يك سال گذشته، پزشكيان و مطهري در دو انتخابات هياترييسه موقت و هياترييس//ه دائم سال اول مجلس دهم نيز نامزدهاي فراكسيون اميد بودند و حاجيبابايي و دهقان نيز رقباي آنها در هر دو انتخابات گذشته از فراكسيون واليي به شمار ميرفتند؛ رقابتي كه به نفع فراكسيون اميد خاتمه يافت. اين را نيز بايد اضافه كرد كه اگر در دور قبل فاصله پزش//كيان و حاجيبابايي52 رايبودايندورنزديكبه07 راي اختالف پيدا كردند. در مورد علي مطهري هم اين اختالف باالتر است. فاصله علي مطهري و دهقان درانتخاباتسالقبل51 رايبود.امااينباررقابت مطهري با كانديداي رقيب كه قوامي معرفي شده بود،نزديكبه001 رايبود.

بعدازانتخابپزشكيانومطهريبهعنواننواب رييسيمجلس،اساميسهكارپردازهياترييسههم اعالمشد.بهروزنعمتي،محمدقسيمعثماني،رسول خضري، محمد آشوري، ناصرنژاد، محمد عباسي، محموديشاهنشينوفيضيكانديداهايكارپردازي مجلس بودند كه به صحن معرفي شدند تا از بين آنها سه نفر با راي نمايندگان انتخاب شوند. با راي نمايندگان،محمدآشوريبا461 راي،بهروزنعمتي با 129 راي و اس//داهلل عباسي 122 به عنوان سه كارپردازهياترييسهمشخصشدند.اسداهللعباسي و محمد آشوري دو نماينده نزديك به فراكسيون والييهستند.بهروزنعمتيهمازنمايندگانحاضر درفراكسيونمستقليناست.

در انتخابات هياترييسه دومين سال از مجلس دهم،محمدعليوكيليوفريدهاوالدقباد،علياصغر يوسفنژادازسويفراكسيوناميد،احمداميرآبادي، اميرحسينقاضيزاده،اكبررنجبرزادهومحمدحسين فرهنگيازسويفراكسيونوالييوغالمرضاكاتباز سويفراكسيونمستقلينبهعنوانگزينههايدبيري هياترييسهبهصحنمجلسمعرفيشدندتاازبين آنهاششنفرانتخابشوند.براساسآراياخذشدهاز نمايندگاناكبررنجبرزادهبا381 راي،محمدحسين فرهنگي281 راي،اميرحسينقاضيزاده971 راي، غالمرضاكاتب871 راي،محمدعليوكيلي171 واحمداميرآبادي561 رايبهعنوانش//شدبير هياترييسهانتخابشدند. حاشيهمعرفيكانديداهايدبيري ازحواشيانتخابهياترييسهمجلسدرخواست ناگهانيگروهيازاعضايفراكسيوناميدازعلياصغر يوس//فنژاد براي معرفي خود به عنوان كانديداي هياترييس//ه بود. او كه صندل//ياش در جايگاه هياترييس//ه كنار الريجاني است اين بار از سوي فراكسيون اميد براي نامزدي هياترييسه مجلس معرفينشده .

او خ//ود نيز ابتدا اعالم كرد قصد كانديداتوري ندارد و پس از اصرار مجدد اعضاي فراكسيون اميد، بهسرعتخودرابهصندليمحمدرضاعارف،رييس اين فراكسيون رساند و پس از مشورت با او، اعالم كانديداتوريكرد؛تصميميكهدرادامهبهدلخوري اعضايفراكسيونمستقلينانجاميدهرچنددرنهايت تركيب دبيران هيات رييسه تقريبا چيزي شد كه مستقلين واليي خواستند و يوسفنژاد از عضويت درهياترييسهبازماند.

از هر سو انتخابات هياترييسه مجلس پس از هياهوي فراوان و مذاكرات گسترده به پايان رسيد و الريجاني كه هيچ رقيبي نداش//ت و تنها نقطه وحدت فراكسيونهاي مجلس در اين انتخابات بود به همراه نواب خود پزشكيان و مطهري يك سال ديگر از رياست خود را تجربه خواهند .مهمتراز همه ابقاي مطهري بود كه انگشت اشاره فراكسيون واليي اين بار به سمت او بود تا به بهانههاي ديدارش با رييس دولت اصالحات و پيگيرياش براي رفع حصر او را از هياترييسه كنار بزنند تا شايد كمي از شكستهايي كه در سالهاي اخير تجربه كردند، التي//ام يابد اما واقعيت تكرار پيروزي اميد در نواب مجلساست.باوجودالبيهايفراوان،انتخابمجدد الريجاني و نوابش در هياترييسه نشان ميدهد دولت در انتخاب وزرا با مشكل چنداني در مجلس روبهرونخواهد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.