بيش از حد خويشتنداری كرده ايم

Jahan e-Sanat - - News -

مدتي اس//ت كه دولت و قوه قضاييه مس//ايلي را از پشت پرده به روي پرده آوردند و مشاجرهاي لفظي و رسانهاي ميان دو قوه را شكل دادند. نمونه اخير اطالعرساني سخنگوي قوه قضاييه درباره دختر وزير آموزش و پرورش و نيز موضع رييس قوه قضاييه درباره حصر بود كه با واكنش منفي دولت مواجه ش//د و قوه قضاييه را به خويشتنداري دعوت كرد. نوبخت با اش//اره به اظهارات رييس قوه قضاييه در مورد مس//اله حصر گفت: توصيه ميكنم رييس قوه قضاييه اين نوع مباحث را به سطح جامعه نكشاند و در جلسات شوراي عالي امنيت ملي كه خودش در آن عضو اس//ت مطرح كند. پيش از اين نيز درباره حقوقهاي نجومي دولت نسبت به موضع قوه قضاييه واكنش نشان داده بود. اما آيا قوه قضاييه در رسانهاي كردن مس//ايل دولت شتاب ميكند يا بخشي از مذاكرات ميان دو قوه را از طريق رس//انهها انجام ميدهد؟ اين س//والي بود كه خبرنگار »جهانصنعت« از سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري پرسيد. هرچند اژهاي در پاسخ به اين سوال و به دعوت دولت از قواي ديگر به خويشتنداري واكنش نشان داد و گفت: چهها كردند و ما خويشتنداري كرديم؟! سخنگوي قوه قضاييه دريكصدوسيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به »جهان صنعت« گفت: در اين زمان همه و همه بايد به دولت كمك كنيم كه مشكالت مردم را حل كند. قوه قضاييه هم بايد در اين زمينه تالش كند تا شعار سال محقق شود. تاكنون قوهقضاييه كمك صددرصدي كرده اس//ت. بعد از اين هم همين است. در جهت توليد، اشتغال و گرفتاريهاي مردم كار انجام شود. اكنون برخي از اجناس سرسامآور گران شده است. بيكاري جزو مشكالت اصلي مردم است. كشور بايد از ركود خارج شود. ما در اين زمينه تالش ميكنيم تا دولت در كار گرهگشايي از مردم موفق باش//د. او افزود: درباره خويشتنداري هم، بيش از حد خويشتنداري كردهايم اما اين به آن معنا نيست كه اگر اتهامي متوجه شخصي باشد، به آن رسيدگي نكنيم حتي اگر اين فرد در بدنه دولت باشد. دولت هم چنين انتظاري از ما ندارد. اما ممكن است قوه قضاييه در جريان رسيدگيهاي خود اقدامي انجام دهد كه موجب بهرهبرداريهاي جناحهاي مختلف شود. اين مربوط به قوه نيست. گاهي پروندههايي در حال رسيدگي است و اشخاصي در اين رابطه احضار و جلب ميشوند و ممكن است جريانهاي رقيب از آن استفاده جناحي و سياسي كنند كه اين ربطي به ما ندارد. سعي ميكنيم مسايل را تا جايي كه امكانپذيراسترسانهاينكنيموليوقتيتهمتهاونسبتهاي ناروا به قوه قضاييه زده ميشود با خويشتنداري كامل بخشي از آنها جواب داده ميشود. اژهاي با توجه به هشدار رييس قوه قضاييه در مورد ورود برخي به موضوع حصر كه واكنش نوبخت رابههمراهداشت،گفت:مرجعرسيدگيكنندهبهحصرشوراي عالي امنيت ملي است، مشروط به آنكه اين موضوع در خارج از اين نهاد و از طريق مسوولي كه در سمت بااليي قرار دارد مطرح نشده باشد ولي وقتي ديگران به اين موضوع ميپردازند بايد به آن پاسخ داده شود. محسني اژهاي ادامه داد: تا زماني كه راي شوراي عالي امنيت ملي باقي است كسي نميتواند ورود داشته باشد. كسي هم نميتواند با اقدامات پوپوليستي اقدامي انجام دهد. به آقاي نوبخت ميگوييم به آقايان توصيه كند كه مطالب را در جاي خود مطرح كنند. اگر شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت، وظيفه قوه قضاييه اجراي آن اس//ت، اما كماكان قوه قضاييه از شوراي عالي امنيت ملي پيروي ميكند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اينكه در رابطه با اظهارات رييس//ي در رابطه با مهندسي انتخابات و اينكه با افرادي كه در سال 88 چنين مباحثي را مطرح ميكردند، برخورد شد، گفت: گاهي وقتها واژهاي به كار ميرود و در برداشتهايي كه از آن صورت ميگيرد يك نظر واحد وجود ندارد. بايد ديد فردي كه از كلمه مهندسي انتخابات استفاده ميكند، نظرش چيست.ثانياباكسيكهسال88 راجعبهمهندسيانتخابات صحبت كرد برخورد نش//د. سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر منظور از مهندسي انتخابات تقلب باشد نه در آن زمان و نه در اينانتخاباتاينموضوعثابتنشدوشوراينگهبانگفتتقلب تاثيرگذاري صورت نگرفته است. اينطور نگوييد كه با فردي كه حرف از مهندسي انتخابات زده است در سال 88 برخورد شد و امسال نه. معاون اول قوه قضاييه درباره نحوه برگزاري انتخابات گفت: سالمت برگزاري انتخابات را شوراي نگهبان در فرصت قانوني از طريق وزارت كشور اعالم كرد. اژهاي همچنين با اشاره به استعالماتي كه دستگاه قضايي در جريان انتخابات ارائه داد، گفت: با توجه به اينكه در اين دوره از انتخابات، هم انتخابات رياستجمهوري و هم شوراي شهر و هم در برخي از حوزهها انتخابات مياندورهاي مجلس برگزارشد قوه قضاييه حدودا891هزار استعالم را پاسخ گفت كه از مجموع اين891 هزاراستعالم،791 هزارو751 موردمربوطبهانتخاباتشوراي شهراستوبقيهآنهامربوطبهمجلسورياستجمهورياست. اژهاي افزود: يكي از مهمترين كارهايي كه قوه قضاييه در زمان انتخابات انجام ميدهد رسيدگي به پروندههاي متهماني است كه ممكن است قبل از انتخابات، در حين انتخابات يا بعد از انتخابات تشكيل شود. در هر سه مرحله پروندههايي تشكيل شده كه به آنها رسيدگي ميشود. شوراي نگهبان اعالم كرد كه تخلفاتي را به قوه قضاييه براي رسيدگي فرستاده است اما هنوز چيزي به دست ما نرسيده از مجموع گزارشهاي نهادها و مردم پروندههايي تشكيل شده كه اگر جرمي اتفاق افتاده باشد قوه قضاييه رسيدگي ميكند و مرجع رسيدگي به تخلفات شوراي نگهبان است. محسنياژهاي در ادامه بيان داشت: پروندههايي كه تاكنون تشكيل شده مربوط به چند گروه از افراد است كه برخي از آنها ش//امل ستاد نامزدها، هواداران نامزدها و حتي راجع به برخي از نامزدهاس//ت كه مطالبي قبل يا در حين انتخابات گفتهاند يا گزارشي رسيده باشد. همچنين راجع به بعضي از دستاندركاران، مجريان و حتي ناظران انتخابات نيز گزارشاتي رسيده است. در رابطه با برخي از مسووالن دولتي اعم از استانداران و فرمانداران گزارشاتي رسيده و ممكن است پروندهاي تشكيل شود.

صدوركيفرخواس/تب/رايادمينهايكانالهاي تلگرامي

س//خنگوي قوه قضاييه درباره آخري//ن وضعيت پرونده بازداشتيهاي تلگرامي گفت: براي هر هشت نفر كيفرخواست صادر شد و پرونده براي رسيدگي به دادگاه رفت. وي با بيان اينكه دو نفر از اين افراد با قيد وثيقه آزاد شدهاند، افزود: بعد از اينكه وكاليشان آمدهاند و پرونده را مطالعه كردند، براي زمان تشكيل دادگاه تعيين وقت ميشود.محسنياژهاي در پاسخ به وضعيت بازداشتشدگان همزمان با ادمينهاي تلگرامي گفت: پنجنفرقبلازعيدبهدليلمسايلمجرمانهدرسايتهايخارج ازكشوربازداشتشدهبودندكهدر01 روزاخيردونفربهتعداد آنان اضافه شد و افراد ديگر هم در حال تحقيق هستند. وي اضافه كرد: اين افراد نخست در اختيار وزارت اطالعات بودند و سپس تحويل قوهقضاييه شدند كه پرونده در اختيار بازپرس و در حال رسيدگي است. معاون اول قوه قصاييه تصريح كرد: رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد و هنوز كيفرخواستي براي اين افراد صادر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.