نبويان عذرخواهي كند

ظريف در حاشيه جلسه هيات دولت مطرح كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

وزير امور خارجه كشورمان در حاشيه جلسه هيات دولت درباره اتهاماتي كه در طول هفته گذشته به وزارت خارجه وارد شده بود، پاسخ داد. محمدجواد ظريف درباره ادعاي مطرح شده درباره تحويل سردار قاسم سليماني در مقابل برخي امتيازها كه اخيرا به نقل از سيد محمود نبويان، يكي از نمايندگان سابق مجلس منتشر شده، اظهار كرد: فرمايشات ايشان شرمآور است و از ايشان ميخواهم به خاطر تهمت بسيار ناروايي كه به وزير امور خارجه و جمهوري اسالمي ايران زدند رسما عذرخواهي و توبه كنند.

وي تاكيد كرد: من به عنوان يك برادر بسيار كوچكتر به ايشان پيشنهاد ميكنم اين كار را حتما سريعتر انجام دهند وگرنه من كه هيچگاه عالقهاي به پيگيريحقوقينداشتم،حتمااينكارراميكنم.اگرميخواستمتاكنونبسياري مسايل را پيگيري حقوقي كنم بايد يك اتاق در دادگستري اجاره ميكردم چراكه از اين تهمتها به ما بسيار زدند. اما اين يك مورد را با توجه به عالقه شخصي و رابطه بسيار خوبي كه با سردار سليماني دارم پيگيري خواهم كرد چراكه اين حرف براي بنده و همكارانم در وزارت امور خارجه گران تمام ش//د مگر اينكه ايشان خودشان معذرتخواهي و از آن مهمتر توبه كنند.

وي درباره اعالم وضع تحريمهاي جديد آمريكا و موضع جمهوري اسالمي ايران در اين رابطه گفت: آمريكاييها بايد به اين نتيجه برسند كه چون ما امنيت و پيشرفت اقتصاديمان را از مردم ميگيريم اين كارها تاثيري بر سياستهاي جمهوري اسالمي ايران ندارد و حتما به موقع اقدام ميكنيم و قبال هم اقداماتي انجام و به ساير اعضاي 5+1 اطالع دادهايم كه اين امر، اقدامي مخرب در قبال برجام است و آنها بايد اقداماتي براي ممانعت انجام دهند.

ظريفهمچنينگفت:همزمانبابرگزاريانتخاباتشكوهمندرياستجمهوري و شوراها در جمهوري اسالمي ايران كه نمايانگر حاكميت مردم و نمايانگر آن واقعيتي بود كه جمهوري اسالمي قدرت و ثبات خود را در اين 38 سال از آن گرفته و بر اساس همين باثباتترين كشور در منطقه است، تالشهايي براي پيگيري برخي سياستها انجام شد كه از ابتدا معلوم بود اين حركت، ناموفق است و بر اساس برخي مالحظات كوتهبينانه سياسي مطرح شده است.

وي افزود: جمهوري اسالمي ايران معتقد است منطقه قسمت مهمي از امنيت ماست و ما براي امنيت خود به منطقهاي امن نياز داريم، بنابراين تالشهايي كه براي ايجاد اختالف و تفرقه ميشود را مغاير امنيت منطقه ميدانيم و معتقديم به جاي تالش براي پيدا كردن راهكارهايي براي فرار از واقعيتهاي منطقه، بايد ديد چه عواملي باعث افراطگرايي در منطقه و گسترش تروريسم شده كه با كساني كه خود عامل اين وضعيت بودند به نتيجهاي نخواهد رسيد.

وزير امور خارجه درخصوص مطرح شدن مصادره ضمني بخشي ديگر از بنياد علويازسويآمريكاييهااظهاركرد:بنيادعلوينيويوركيكسازمانغيروابسته به دولت ايران و سازماني مستقل است كه در ايالت نيويورك ثبت شده و خود آنها مسووالن و وكاليي دارند كه اين كارها را دنبال ميكنند و موضوعي نيست كه به جمهوري اسالمي ايران ارتباط داشته باشد و ارتباط فقط به عنوان يك موسسه غيرانتفاعي و خيريه است كه فعاليتهاي نوعدوستانه و آموزشي داشته و من به دليل اينكه در نيويورك بودم اينها را ميدانم. ظريف تاكيد كرد: هرگونه اتهامي در مورد ارتباط اين موسسه با جمهوري اسالمي ايران از نظر ما بياساس است چون كشور ما نقشي در اين موسسه نداشته است.

وي همچنين درب//اره برخي اظهارات نمايندگان مجلس درباره اينكه يك هواپيماي سعودي حريم هوايي ايران را نقض كرده است، افزود: من هم وقتي ديروز اين خبر را به نقل از يكي از نمايندگان محترم مجلس شنيدم به ستاد كل زنگ زدم و سوال كردم چراكه وزارت امور خارجه هيچ وقت درجريان نبوده و فكر ميكنم وزارت دفاع نيز در جريان نبوده است.

ظريف يادآور شد: اتفاقي معمولي افتاده و هواپيمايي با يك مسير پروازي ثبت شده در مسير هواپيمايي كشور ما وارد كشور شده و ميخواست مسير را تغيير دهد و مبدأ و مقصد خود را عوض كرده بود. اين هواپيما حامل كارشناسان نفتي بوده و اين اطالعاتي است كه ديروز كسب كردم.

وزير امور خارجه تاكيد كرد: روش معمول اين است كه مسووالن هواپيمايي كشور با پدافند هماهنگ ميكنند و به هواپيما اين انتخاب را ميدهند كه يا بنشيندومسيرشرااصالحكنديابرگرددكههواپيمانيزتصميمميگيردبرگردد و در هيچ يك از اين مراحل وزارت امور خارجه نقش، دخالت و اطالعي نداشته و نبايد هم داشته باشد چراكه اين كاري عادي و معمولي در ميان پروازهاست و نميتوان منظور سياسي به آن اضافه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.