بهرهبرداري3 تا4 سالآينده

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-سخنگويسازمانانرژياتميتاكيدكرد:پيشبينيميكنيمحدود سهتاچهارسالآيندهراكتوراراكبهبهرهبرداريبرسد.بهروزكمالونديدرباره آخرين رايزنيها براي خريد059 كيك زرد از قزاقستان گفت: در اين مورد مسايلي مطرح شد كه اين خبرسازي رسانههاي دسته چندمي انگليس . ما مذاكراتي با قزاقها داشتيم و داريم. باالخره قزاقستان كشور تامينكننده عمده اورانيوم در دنياست. مسيري هم رفتيم و توافقاتي بوده و تاييداتي هم از طرف1+5داشتيم اما بعد از انتخابات آمريكا، انگليس كه خودش هم اين مساله را تاييد كرده بود برگشتي داشت. وي افزود: وزارت خارجه در اين باره مذاكرهميكندواينمسالهازموضوعاترويميزكميسيونمشتركاستو بهصورتجديبحثتامينكيكزردرادربرنامهخودداريموتالشميكنيم اينقراردادراانجامدهيموذخايركيكزردراافزايشدهيم.قزاقستانمشكلي ندارد و منتظر نهايي شدن اين پروسه است. در صحبتهاي مقامهاي قزاق هم به اين مساله اشاره شد اين يكي از مسيرهاي تامين كيك زرد كشور است توليد داخلي هم به خوبي پيش مي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.