بههيچوجهدستگيريفرمانداراننداشتهايم

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- وزير كشور در رابطه با دستگيري و بازداشت برخي فرمانداران در روند انتخابات رياستجمهوري و شوراها گفت: هيچ گونه بازداشتي نداشتيم. تنهاافراداحضارشدهاندتاتوضيحاتيارائهدهند.عبدالرضارحمانيفضليدرباره اعالمشكاياتبهقوهقضاييهگفت:برخيتخلفاتاستكهبايدبهقوهقضاييه برود تا رسيدگي شود ما هر نوع آمادگي را در اين خصوص داريم. وزارت كشور همه تخلفات را بررسي كرده و جواب داده است. وي درباره اعالم آرا گفت: حتي يك عدد راي نيز در صندوقها جا به جا نشده و مشكلي نداشتهايم و نخواهيمداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.