ایجاد ثبات اقتصادی

استراتژی بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی کشور در سال 69؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی این روزها به چالش جدی دولت تبدیل شده است چرا که کاهش آن متناس//ب با ت//ورم و در جهت رونق اقتصادی ضروری است اما خطر خروج سپردهها از بانکه//ا که با تنگنای مالی مواجهاند و هجوم آن به بازارهای موازی مانند ارز و مسکن دستاورد تورمی دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر سیستم بانکی از قانونش//کنی اکثر بانکها نسبت به پرداخت سودهای باالتر چشمپوشی کرده است.

به طوری که در شرایط فعلی کمتر بانکی است که در چارچوب قوانین، به س//پردهگذاران سود بپردازد چراکه اگر در گوی رقابت جا بماند قطعا با خروج منابع در تنگنا قرار میگیرد.

با این ح//ال رییس کل بانک مرکزی بر این باور اس//ت که نرخ س//ود بانکی باید متناسب با تورم تکرقمی شود.

گفته رییس کل کامال مطابق با علم اقتصاد استبهطوریکهرابطهمستقیمیبینسهعنصر تورم، سپردهگذار و تسهیالتگیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور »نرخ تورم« نقش اصلی را بازی میکند.

بنابراین اگر نرخ س//ود سپردهها از نرخ تورم کمتر باش//د س//پردهگذاران متضرر میشوند و دیگر اقدام به سپردهگذاری نخواهند کرد که این موضوع خبر خوبی برای بانکها نیست. به خاطر این عوامل و موضوعات اس//ت که برخی بر عدم کاهش دس//توری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسکهای نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانکها به واسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیبهای دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد میکنند.

از سوی دیگر نرخ سود تسهیالت بانکی تابعی از نرخ سود سپردهها و نرخ سود سپردهها تابعی از ن//رخ تورم اس//ت، بنابراین کاهش نرخ س//ود بانک//ی زمانی میتواند موج//ب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیالت اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود چراکه این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصوالت و افت هزینههای تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید و خروج تدریجیاقتصادازرکود.همچنینیکیازمهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ س//ود بانکی کمک به بخ//ش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، بر این اساس برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیالت است تا نرخ باالی سود آن؛ به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیالت به بخش تولید منتهی شود. مطالباتنظامبانکیازدولت از سویی با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، دولت در حال حاضر با کسری منابع مواجه شده و این اتفاق افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را رقم زده است؛ در نتیجه میتوان اینگونه اس//تنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهیها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخهای سود انجامیده است.

در شرایط کنونی که رونق به اقتصاد بازنگشته است افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.نکتهدیگراینکهبانکمحوربودناقتصادایران یکیدیگرازتفاوتهایمابادیگرکشورهاستچرا که در کشور ما بنگاهها و فعاالن اقتصادی خواهان رفع مشکالت مالی خود از طریق بانکها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایهمحور اس//ت و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق بورس انجام میشود. تلهغیرمجازها جدا از این موضوعات، یکی دیگر از مشکالت نظام بانکی کش//ور موسس//ات مالی و اعتباری غیرمجاز هس//تند که با پرداخت س//ودی بیش از سود مصوب بانکی، بخشی از نقدینگی کشور را در دس//ت گرفتهاند که باید به این مشکالت موارد مربوط به س//ود باالی بی//ن بانکی را نیز اضافه کرد.

در مجم//وع باید گفت در کش//ورهای دارای اقتصاد متعادل و پیشرو، فعاالن اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه اقدام به تامین مالی و کسب سود میکنند و بانکها هم در مقابل تالش میکنند در ازای سود بسیار کم، منابع مالی مردم را جذب کنند و در قبال نگهداشتن پول مردم، از آنان هزینه بگیرند. به عالوه اینکه در این کشورها نرخ تورم اندک و صفر است، بنابراین اگر بانکها تسهیالت را با یک یا چند درصد سود هم به مردم بدهند، سپردهگذاران منفعت الزم را خواهند برد. تحریکتولید بر این اساس برخی معتقدند در کشور ما آن هم در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود به صورت دستوری انگیزه سپردهگذاری در بانکها را کاهش میدهدوامکانحرکتبیدلیلومنطقبخشیاز نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، س//هام، سکه، طال و ارز با سودای انتظار بازدهی باالتر را فراهم میکند.

با این اوصاف هرچند نرخ باالی سود تسهیالت بانکی مانع بزرگ رونق تولید اس//ت اما بیش از کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی باید به دنبال راهکارهایی برای خروج اقتصاد کش//ور از رکود بود چراکه هرقدر چرخ تولید در بنگاهها و صنایع کشوربیشتروبهتربچرخد،اثراتمنفینرخباالی تس//هیالت دریافتی در شرایط رکودی، کاهش بیشتریمییابد.

البت//ه رییس کل بان//ک مرکزی هم معتقد است که پیششرط کاهش نرخ سود اصالحات ساختاری نظام بانکی است که این اقدام آغاز شده است، بانک مرکزی در حال اجرای برنامههای خود برای اصالح و تقویت نظام بانکی است.

ولیاهلل س//یف روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نرخ س//ود تس//هیالت بانکی باید حول و حوش نرخ تورم باش//د. وقتی نرخ تورم تکرقمی است باید سود بانکی هم در همین حدود باشد.

سیف درباره برنامههای موجود برای کاهش سود تسهیالت بانکی متناسب با تورم تصریح کرد: یک//ی از کارهای ریش//های که میتواند به صورت پایدار در منطقی ش//دن نرخ س//ود اثر بگذارد که حول و حوش نرخ تورم اس//ت، مهمترین پروژهای که باید عملیاتی شود، بحث اصالحات نظام بانکی اس//ت که آغاز ش//ده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.وی تاکید ک//رد: برخی میخواهند ب//ه غلط نگرانیهای کاذبی نسبت به بانکها ایجاد کنند که ضمن اینکه ما ایجاد اصالح//ات را قبول داریم، این نگرانیها را درس//ت نمیدانیم و بانک مرکزی برنامهه//ای خود را به ترتیب در جهت تقویت پایداری نظام بانکی به کار میگیرد و انشاءاهلل نتایج آن حتما مثبت خواهد بود. تکنرخیشدنتاپایانسال رییس بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا ارز وارد بورس میشود یا خیر گفت: ممکن است دو مطلب مورد نظر شما باشد، یکی بورس خرید و فروش فیزیکی ارز است و دیگری بحث مشتقات ارزی.

وی افزود: بحث مشتقات ارزی حتما میتواند در بورس راه بیفتد و ما در شورای عالی بورس آن را مصوب کردیم اما خرید و فروش ارز در سامانهای شبیه بورس و بین بانکی انجام میشود.

سیف همچنین تأکید کرد: تکنرخی شدن ارز از برنامههای قطعی اس//ت و انشاءاهلل تا آخر سال اتفاق میافتد.

ریی//س کل بانک مرک//زی دربخش دیگر از سخنان خود گفت: یکی از کارهای مثبت انجام شده در چند سال اخیر راهاندازی سامانه چکاوک بود که نظمی را در تبادل چکهای بانکی ایجاد میکرد که دقت و سرعت را باال برده و اعتبار را به چک برگرداند.

وی اف//زود: یکی از مراحل تکمیلی به امکان شناسایی چک در مبدأ برمیگردد که این کار به صورت الکترونیکی انجام میشود.

س//امانهای به نام صیاد اس//ت که به سامانه چکاوک متصل میش//ود و میتواند ابعاد مثبت مورد استفاده از چکاوک را توسعه دهد که این امر در شرف طی مراحل نهایی خود است و ویژگیاش این است که چکها باید از استانداردی ویژه در مرحله چاپ برخوردار باشند.

ریی//س بانک مرک//زی با بیان اینکه رش//د اقتصادی طی 9 ماهه سال ‪11/6 59،‬ درصد بود، گفت: پیشبینی ما این است که در کل سال 95 نیزاینرشداقتصادیباالی01 درصدودورقمی است اما با توجه به اینکه یکی از عوامل رشد دو رقمی نفت بوده و امسال محدودیتهایی دارد در سال69 باتوجهبهتحرکمثبتدرسایربخشها فکر میکنیم انشاءاهلل باالی شش درصد است اما باید به تدریج مورد بررسی قرار گیرد و اطالعات دقیقتری اعالم شود. ثباتاقتصادایران وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین اقدامات انجام ش//ده در خصوص سپردهگذاران موسسه کاسپین اظهار کرد: این یکی از کارهایی است که بانک مرکزی به جد روی آن متمرکز شده و هدف اصلی نیز آن است که خسارت مردم را به حداقلبرساندچونیکسریموسساتبدونمجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث ش//ده بینظمیهایی ایجاد شود و عدهای سوءاستفاده و کالهبرداری کنند.

رییسکلبانکمرکزیتأکیدکرد:خوشبختانه دستگاهقضاییواردمطلبشدندوهمکاریخیلی خوبی در رابطه با پیگیری تک تک آنها وجود دارد و عمدهترین قسمتی که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی روی آن متمرکز است، شناسایی اموال در درجه اول است که آنها مورد سوء استفاده قرار نگیرند و به محض اینکه این اموال شناسایی شد شروع به پرداخت خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در رابطه با موسسه فرشتگان نیز این اتفاق افتاد و با شناسایی اموال و متناسب با آن و با هماهنگی مرجع قضایی پرداختها آغاز ش//ده و تا 10 میلیون و 20 میلیون انجام شود. البتهبرخیمزاحمتهاییایجادکردندکهموضوع دنبال میشود.

سیف خاطرنش//ان کرد: فکر میکنم با این شیوه مردم میتوانند اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی حداکث//ر تالش خود را میکند و هیچ راه دیگری با توجه به حساس//یت موجود، وجود ندارد.

وی همچنین در توصیهای به اس//تانداران و نیروی انتظامی، گفت: مراقبت کنیم که مجدداً چنین پدیدههایی را در آینده نداشته باشیم که بازار اقتصادی شرایط ثبات خود را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.