افق دالر در یک نگاه

Jahan e-Sanat - - News -

از حدود س//ه ماه گذش//ته که قیمت دالر به کانال 3700 تومان وارد شده، تاکنون نوسان چندانی نداشته و حتی رو به پایین حرکت کرده است. روندی که تحلیلگران بازار ارز آن را چندان پایدار ندانسته و معتقدند میتواند در آیندهای نزدیک و با توجه به افزایش تقاضا دستخوش تغییرات شود.

از آبانماه سال گذشته تاکنون قیمت دالر در بازار ارز در دورهای پرنوسان و در دورهای دیگر آرام و تا حدودی باثبات بوده است. این در حالی است که اواخر آبانماه سال گذشته با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فضای بینالملل که در مجموع موجب افزایش تقاضا برای دالر شد، قیمت این ارز در شیب افزایشی قرار گرفت و از کانال 3600 تا بالغ بر 4150 تومان پیش رفت که رشدی نزدیک به 600 تومان را طی حدود سه ماه تجربه کرد؛ اما در اواسط بهمنماه و با افزایش عرضهای که از طرف بانک مرکزی و همچنین پتروشیمیها صورت گرفت و از سوی دیگر متعادل شدن تقاضا، قیمت در شیب کاهشی قرار گرفت و در اواخر سال در کانال 3700 تومان قرار گرفت.

در س//الجاری نیز دالر معموال بی//ن 3700 تا مرز 3800 تومان گاهی در نوسان بود و حتی در روزهای اخیر روندی کاهشی را طی کرد. البته در روزهای پایانی مانده به انتخابات که 29 اردیبهشتماه برگزار شد قیمت این ارز تحت تاثیر شرایط موجود 3780ات تومان معامله شد اما از آن به بعد اغلب کاهشی بوده و تا 3725 تومان نیز ریزش داشته است.

روند کاهشی دالر در شرایطی اتفاق میافتد که چندان قابل مقایسه با ماههای پایانی سال قبل و شرایط خاص آن نیست، روالی که این سوال را برای مخاطبان بازار ارز مطرح میکند که آیا قیمتها همچنان با کاهش پیش خواهد رفت؟

به گزارش ایسنا، در این رابطه تحلیلگران بازار ارز دلیل اصلی روند کاهشی را عرضه باالتر از سوی بانک مرکزی و البته با قیمتی پایین عنوان میکنند. در عین حال گفته میشود فعال تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و در مجموع موجب روند کاهشی قیمت دالر شده است.

با این حال تحلیلگران بازار ارز معتقدند این روند هر چند از سوی بانک مرکزی در حال کنترل اس//ت، اما نمیتواند چندان پایدار باش//د و با شروع تقاضاهای تجاری و مسافرتی در اواخر ماه رمضان به نظر میرسد ریزش قیمت دالر نیز پایان یابد. فعاالن بازار ارز تاکید دارند که عرضه مستمر و با قیمت پایین دالر از سوی بانک مرکزی پایدار نیست و با توجه به افزایش تقاضایی که پیش آمده باید انتظار تغییر قیمت را داشت.

اما مشخص است که هر اندازه هم قیمت دالر در روندی کاهشی قرار گیرد به طور حتم از نرخ حدود 3600 تومان کمتر نخواهد شد. این موضوع را پیشتر ولیاهلل س//یف- رییس کل بانک مرکزی- اعالم کرده و گفته بود نباید انتظار داشت قیمت دالر به کمتر از 3600 تومان کاهش یابد.

با این وجود در جریان هیجانی که در نتیجه برگزاری انتخابات بر بازارهای مالی و ارزی حاکم شد، رییس کل بانک مرکزی تاکید داشت که سیاستگذار ارزی بازار را تحت کنترل داشته و قرار نیست ثباتی که در آن حاکم است، دستخوش تغییر نشود. وعدهای که محقق شد و بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بازار دچار نوسان قیمت نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.