انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار برای اجرای طرحها

Jahan e-Sanat - - News -

هیات دولت با انتش//ار 100 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و صکوک اسالمی برای اجرای طرحها و پروژهها موافقت کرد. هیات دولت در جلسه روزگذشتهخودکهبهریاسترییسجمهورتشکیلشدباانتشار001 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و صکوک اسالمی برای اجرای طرحها و پروژهها موافقت کرد. در این جلسه، هیات وزیران به منظور اجرای طرحهای مربوط به شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوریاطالعات،دفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،صنعت،معدنوتجارت، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شرکتها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، با انتشار مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و صکوک اسالمی موافقت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.