توطئه عليه روسيه كار بازندگان انتخابات

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رييسجمهور روسيه تاكيد كرد بوروكراسي فوقالع//اده قدرتمند اجازه نميدهد روس//اي جمه//وري آمريكا تغييراتي ايجاد كنند. جاي تعجب ندارد كه دونالد ترامپ نتوانسته روباط با مسكو را احيا كند، درست مانند آنكه اوباما نتوانست گوانتانامو را ببندد.

باوجود آنكه دولت دونالد ترامپ در ابتداي روي كار آمدن سيگنالهايي براي ارتقاي روابط با روس//يه ميفرس//تاد كه در آخرين ماههاي رياس//تجمهوري اوباما به پايينترين س//طح رسيده بود، رييسجمهور روسيه در گفتوگو با فيگارو گفت مس//كو هي//چ انتظار ويژهاي از رييسجمهوري جديد آمريكا ندارد.

پوتي//ن گفت: روس//اي جمه//وري آمريكا ميآيند و ميروند اما چش//مانداز سياسي آنها به ندرت دس//تخوش تغييرات ميشود. رهبر كنوني آمريكا هم در حال هدايت يك سياست سنتي آمريكاست. اين تغييرناپذيري سياسي را ميتوان به ماشين بوروكراتيك گسترده آمريكا نسبت داد كه محدوديتهاي سفت و سختي را عليه هر رهبر تازهكار اعمال ميكند.

رييسجمهور روسيه تاكيد كرد: زماني كه فردي انتخاب ميشود، عقايدي دارد اما ناگهان افرادي ميرس//ند و به آنه//ا توضيح ميدهند كه اوض//اع چگونه اداره ميش//ود و فورا همه چيز عوض ميش//ود. هيچ دولتي نميتواند از اي//ن تله ف//رار كند و در واقع ح//وزه قدرتش كاهش مييابد.

پوتين همچنين تاكيد كرد باراك اوباما هم قرباني همين سيستم بود و حتي نتوانست وعده انتخاباتياش مبني بر تعطيل كردن زندان بدنام گوآنتانامو را هم عملي كند. او با توصيف اوباما ب//ه عنوان مرد متفكر آيندهنگر گفت ترديدي ندارد ك//ه رييسجمهور س//ابق آمريكا قصد داش//ته به وعدههايش عم//ل كند اما با وجود آنكه گوانتانامو به ش//كنجهها و بازداشتهاي غيرقانونياش مش//هور بود، نتوانست اين كار را انجام دهد.

رييسجمهور روسيه با اشاره به سوءرفتارهاي گسترده و مس//تند در زندان گوانتانامو گفت: باورتان ميش//ود فرانسه يا روس//يه اينگونه رفتار كنند؟ اين فاجعه است اما چنين چيزي در اي//االت متحده ممكن اس//ت و تا به امروز ادامه دارد.

او همچنين ابراز اميدواري كرد عاديسازي روابط سياسي با واشنگتن انجام شود اما تاكيد ك//رد عجلهاي ن//دارد و آماده اس//ت تا پايان هيس//تري ضدروس//يه از جانب حزب بازنده در انتخابات آمريكا كه شكس//تش را به گردن روسيه مياندازد، صبر كند.

پوتين در گفتوگو با فيگارو افزود: به صورت محتاطانهاي خوشبين هستم و گمان ميكنم ما ميتوانيم و بايد بتوانيم روي مس//ائل اصلي به توافقهايي دست يابيم. او همچنين با انتقاد از افزايش بودجه نظامي ناتو و قدرتنمايي آنها در نزديكي مرزهاي روسيه گفت با اين اوصاف ترام//پ يك رويك//رد عملگرايانه و قابل درك نشان داده است و از ساير كشورهاي عضو ناتو هم خواسته س//هم مالي منصفانهاي در دفاع جمعي به همراه آمريكا پرداخت كنند.

رييسجمهور روسيه همچنين درباره اتهام مداخله روس//يه در انتخابات رياستجمهوري آمري//كا و فرانس//ه گفت نميت//وان ادعاهاي مطرحش//ده درباره اينكه مس//كو عامل هك ش//دن ايميلهاي كميته مل//ي دموكراتيك )حزب دموكرات آمريكا( اس//ت را با س//ند و مدرك ثابت كرد. او گفت س//رپوش گذاشتن روي منبع حمله و قرباني كردن مسكو به زمان زيادي نياز ندارد.

پوتين همچنين از گمانهزني ترامپ مبني بر اينكه ممكن اس//ت فردي با مليت روسي اقدامي در جهت تخريب دولت روسيه و برهم زدن روابط روسيه – آمريكا انجام داده باشد، تاييد كرد. او گفت: ممكن است فردي فلشي با نام يك تبعه روس//يه يا چيزي ش//بيه آن وارد كرده باش//د.

رهبر روس//يه معتقد اس//ت اصل مشكل اين است كه شكستخوردگان در انتخابات نوامبر گذشته نميخواهند مسووليت عملكرد ضعيفش//ان را بپذيرن//د. او گفت: آنها اصال تمايلي ندارند كه به اين مس//اله اذعان كنند و ترجي//ح ميدهن//د خود و اطرافيانش//ان ب//ه اين فكر كنن//د كه تقصيري نداش//تند، سياستهايش//ان درس//ت بوده و همه كارها را ب//ه نحو احس//ن انجام دادن//د و فردي از خارج كار آنها را بينتيجه گذاش//ته اس//ت. اما اينطور نيس//ت. آنها بازنده شدند و بايد به اين اذع//ان كنند. دموكراتها بايد با اين واقعي//ت مواجه ش//وند و زماني كه اين طرز فكر كنار گذاشته ش//ود، همكاري با آمريكا راحتتر ميش//ود.

رييسجمهور روسيه تاكيد كرد: زمانبندي مشخصي براي چنين چرخش احتمالي وجود ن//دارد. اين حقيقت كه اين كارها با اس//تفاده از ابزارهاي ضدروس//ي انجام ميش//ود، خوب نيست و اختالف در امور بينالمللي به ارمغان ميآورد. اما اين گذراست، همه چيز ميگذرد، اين هم ميگذرد.

اين در حالي اس//ت كه مدير سابق آژانس اطالع//ات ملي آمريكا گف//ت كه هيچ موردي مرب//وط به مداخله در انتخابات، پرچالشتر از دخالت روس//يه در انتخابات رياستجمهوري 2016 آمريكا نبوده است.

جيمز كالپر گفت: سوابق ديرپايي از مداخله شوروي وجود دارد كه به انتخابات در آن زمان بازميگردد اما هرگز موردي پرچالشتر از دوره كنوني وجود نداشته است. او پيشتر در كميته قضاي//ي س//ناي آمريكا حاضر ش//ده و درباره اي//ن مداخله ش//هادت داده و گفته اطالعي از ش//واهد مربوط به تباني كمپين دونالد ترامپ با روسيه ندارد.

كالپر همچنين گفته بود از تحقيقات اداره تحقيق//ات ف//درال آمريكا درباره اين مس//اله اطالعي نداشت تا زماني كه رييس سابق اين اداره در جلس//ه ش//هادت مجلس نمايندگان آمريكا در مارس س//الجاري مي//الدي آن را اعالم كرد.

كالپر در گفت وگو با CNN كه سهشنبه گذشته صورت گرفت، در پاسخ به اين سوال كه آيا 100 درصد مطمئن است كه روسيه در اين انتخابات دخالت داشته، گفت: كامال مطمئنم. شواهد به نظرم مشخص و واضح است.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه آيا دخالت روس//يه بر نتاي//ج نهايي انتخابات اثر گذاش//ت يا خير، گفت: نميتوانيم بگوييم اي//ن مداخله ب//ه واقع بر نتاي//ج اين انتخابات اثر گذاشته اس//ت يا خير. ما شواهدي درباره شمارش آرا نداريم چون در 50 ايالت شمارش ب//ه صورت مكانيكي صورت گرفت. ما اختيار، تجربه و توانايي ارزيابي اين مس//اله را نداريم كه بفهميم اي//ن مداخله به واقع بر نتيجه اثر گذاشته يا خير.

پوتين: اسد از سلاحهاي شيميايي استفاده نكرده است

رييسجمهور روس//يه گف//ت، اين ادعا كه دولت اسد در س//وريه از سالحهاي شيميايي استفاده كرده، قابل اثبات نيست.

والديمي//ر پوتين اظهار كرد: هيچ س//ند و مدركي وجود ندارد كه نش//ان دهد دولت بشار اسد، در اين كشور دست به استفاده از تسليحات شيميايي زده باشد. رييسجمهور روس//يه در اين گفتوگوي خ//ود همچنين تاكيد كرد: تمامي ادعاهاي مطرح ش//ده در اين زمينه تحريكآميز هس//تند.

پوتين گفت: به نظر من اتهاماتي كه مطرح ميشود، صرفا با هدف توجيه كاربست تدابير مضاعف نظير اقدامات نظامي عليه اسد است. كل ماجرا همين اس//ت. رييسجمهور روسيه خاطرنش//ان كرد: ما كامال بر اين باور هستيم كه ادعاي استفاده از تسليحات شيميايي توسط اسد مغرضانه است زيرا اسد از چنين سالحهايي استفاده نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.