كنگره وكيل رييسجمهور آمريكا را فراخواند

Jahan e-Sanat - - News - چالش

دو كميته كنگره آمريكا وكيل دونالد ترامپ را در ارتباط با تحقيق و تفحص از پرونده تالش روسيه براي تاثيرگذاري بر انتخابات آمريكا، فراخواندهاند اما او گفته زمينه سواالت كنگره به قدري گسترده است كه او قادر به جوابگويي نخواهد بود و به همين علت به كنگره نخواهد رفت.

ديويد كوهن سهشنبه گذشته دريافت دعوتنامه از كنگره را تاييد كرد و گفت از او خواسته شده در ارتباط با تماس با كرملين شهادت دهد. با وجود اين، اين وكيل حقوقي گفته به درخواست كنگره جواب منفي داده چرا كه به علت ماهيت طرح شده در دعوتنامه او قادر به پاسخگويي نخواهد بود.

او گفت: ناچار شدم دعوت به كنگره را رد كنم چرا كه متن درخواست خيلي ضعيف و نامفهوم تهيه شده بود و مرا عاجز از پاسخگويي ميكرد. كوهن دقايقي بعد به شبكه سيانان هم گفت:نمايندگانكنگرهتااينلحظهحتينتوانستهانديكخط مدرك معتبر در رابطه با موضوع روسيه ارائه كنند.

بعد از آن كه مايكل فلين از حاضر شدن در برابر كنگره و

انفجار ش//ديدي صبح ديروز مركز شهر كابل در نزديكي محلسفارتخانههايخارجيرالرزاندكهاينحملهتاكنون08 كشتهو053 زخميبرجايگذاشتهاست.طالبانمسووليت اين حمله را نپذيرفت.

به گزارش رويترز، سخنگوي طالبان افغانستان اعالم كرد: اين انفجار هيچ ارتباطي با مجاهدين امارت اسالمي )طالبان( ندارد. او افزود: طالبان هيچ دخالتي در اين انفجار نداشته است. عامل و هدف اين حمله در آينده مشخص ميشود. ما هرگونه انفجاروحملهعليهغيرنظاميانوهراقداميكهبخواهدآسيبي به غيرنظاميان وارد كند، را محكوم ميكنيم.

مح//ل وقوع اي//ن انفج//ار در كابل، محل اس//تقرار كاخ رياستجمهوري و شماري از سفارتخانههاي خارجي است. طبق اعالم وزارت بهداشت افغانستان، در اين انفجار كه ساعت 8:25 صبح به وقت محلي رخ داد، 80 نفر كشته و 350 نفر ديگر زخمي شدند.

ب//ر اس//اس گزارشها، ش//دت انفجار به ح//دي باال بود ك//ه چندين دس//تگاه خودرو منهدم ش//دند و همچنين به ساختمانهايي كه در دهها متري محل انفجار قرار داشتند، خس//ارتهايي وارد ش//د. پس از انفجار دود غليظي به هوا برخاس//ت. خبرگزاري ايرنا هم گفته است كه شدت انفجار باعث خرد شدن شيشههاي ساختمان دفتر نمايندگي اين خبرگزاري در كابل شده است. پاسخگوييدربارهتماسهايشباسفيرروسيهدرواشنگتن،سر باز زد، اكنون ديويد كوهن هم يكي ديگر از حلقه ياران نزديك رييسجمهور آمريكاست كه به دعوت كنگره نه ميگويد.

فراخوان//ي وكيل ترامپ در حالي صورت گرفت كه اواخر هفته گذشته، جرد كوشنر، داماد و مشاور عالي رييسجمهور آمريكا هم به تالش براي برقراري يك خط ارتباطي مستقيم با مسكو متهم شد.

به گفته رس//انهها كمي قبل از آغاز به كار دولت ترامپ، داماد او از س//فير روسيه در آمريكا خواسته براي او يك خط ارتباط//ي محرمانه براي ارتباط ب//ا كاخ كرملين برقرار كند. همچنين رسانههاي آمريكايي ديروز گزارش كردند كه پليس فدرال آمريكا، به دقت در حال بررسي جزييات مالقات جرد كوشنر با مدير يكي از بانكهاي روسيه است؛ بانكي كه تحت تحريمهاي آمريكاست.

برخي از منابع خبري، محل انفجار را نقطهاي در نزديكي سفارت آلمان و علت انفجار را عمليات انتحاري گزارش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاري رويترز، انفجار در منطقهاي روي داده كه سفارتخانههاي فرانسه، آلمان، ژاپن، چين، تركيه، هند،

اتهامات عليه كوشنر پس از آن منتشر شد كه مشخص شد وي در ارتباط با ادعاي مطرح شده درخصوص دخالت روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا مورد تحقيق قرار دارد. بر اساس گزارشها از آمريكا گفته شده است كه كوشنر داراي اطالعاتي در اين زمينهها است اما وي ضرورتا در اين ارتباط مظنون به اتهامي نشده است. اتهام رسانههاي آمريكايي عليه جرد كوشنر، ترامپ را وادار كرد از داماد خود دفاع كند.

ترامپ در بيانيهاي كه دوشنبه گذشته به نيويورك تايمز ارسال شده از فعاليتهاي خوب كوشنر قدراني كرد و نوشت: جراد خدمات بزرگي به كش//ور ميكند و من به وي اعتماد كامل دارم. به گفته ترامپ تقريبا همه به كوشنر اعتماد دارند. رييسجمهور آمريكا در بيانيه خود همچنين گفته است كه دامادش در برنامههايي فعال است كه از هدر رفتن ميلياردها دالر از بودج//ه آمريكا جلوگي//ري ميكند، اما ترامپ در اين ايران، انگليس، كاخ رياستجمهوري و وزارت خارجه افغانستان در آن واقع شده است.

وزير امور اروپايي فرانسه هم اعالم كرد، اين انفجار ساختمان سفارتهاي آلمان و فرانسه را دچار خسارت كرد اما اطالعاتي بيانيه اشاره مس//تقيمي به اتهامات وارد شده عليه دامادش نكرده است.

در همين حال، سهشنبه گذشته شان اسپايسر، سخنگوي كاخسفيد در جلسه روزانه خود با خبرنگاران از پاسخ در مورد گزارشهاي رسانهها درباره ارتباطات كوشنر با روسيه طفره رفت و در عوض يك بار ديگر رسانههايي چون بيبيسي را به انتشار اخبار كذب متهم كرد. او تاكيد كرد: اين ادعاها نه بر اساس مدارك معتبر كه تنها بر اساس گفتههاي اشخاص ناشناس عنوان شده است.

او همچنين گفت: برقراري خط مستقيم ارتباطي يكي از راههاي عادي در فرآيند ديپلماسي است. با اين وجود، ناظران ميگويند اگر گزارشها درباره ارتباط كوشنر با مسكو حقيقت داشته باشد، در آن صورت اين برقراري خط مستقيم مذاكرات با مسكو نيست كه مايه نگراني است، بلكه محتواي اين مذاكرات، پنهان ماندن آن در جريان تاييد صالحيت امنيتي و اطالعاتي كوشنر و آغاز چنين مذاكراتي حتي پيش از آنكه دونالد ترامپ و دامادش رسما وارد كاخسفيد شوند، نگرانكننده است. مبني بر آسيب ديدن اتباع فرانسوي و آلماني در اين حمله وجود ندارد. س//فارت ژاپن نيز از خسارتهايي در ساختمان اين سفارتخانه و زخمي شدن دو كارمندش خبر داد. سفارت هند نيز اعالم كرد، شيش//ههاي س//اختمان اين سفارتخانه شكسته شده است.

رييسجمهور افغانستان در بيانيهاي اين حمله را به شدت محكوم كرد و به مسووالن دولتي دستور داد تا به زخميهاي حادثه رسيدگي كنند.

در بيانيه دفتر رييسجمهوري افغانستان آمده است كه دش//منان افغانس//تان يكبار ديگر با انجام حمله تروريستي در يكي از محالت ش//لوغ شهر كابل در منطقه وزير محمد اكبرخان، آرامش مردم روزهدار را گرفتند و دست به جنايت بزرگي زدند.

اين بيانيه ميافزايد: گروههاي تروريستي كه با شعار اسالم، دست به كشتار بيرحمانه مردم و جنايت جنگي ميزنند، هيچ آگاهي از آموزههاي ديني ندارند.

هنوز هيچ فرد يا گروهي مسووليت اين انفجار را برعهده نگرفته و مشخص نيست هدف اصلي انفجار چه بوده است. معموال گروه طالبان مس//وول اينگونه حمالت در افغانستان شناخته ميش//ود اما اين گروه هم با انتشار بيانيهاي دست داشتن در آن را رد كرد. پس از وقوع انفجار صبح ديروز، يك سخنگوي طالبان گفته بود كه مشغول گردآوري اطالعات در مورد اين انفجار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.