خط و نشان واشنگتن براي پيونگيانگ

Jahan e-Sanat - - News -

آمريكا در واكنش به تهديدهاي كرهش//مالي اقدام به آزمايش سامانه دفاع ضدموش//كي خود كرده است. اين سامانه براي مقابله با موشكهاي قارهپيما ايجاد شده است.

به گزارش رويترز، اياالت متحده آمريكا موفق ش//ده كارايي س//امانه دفاع ضدموش//كي خ//ود را در برابر موش//كهاي قارهپيما بيازماي//د. خبر آزمايش موفقيتآميز سامانه دفاع ضدموشكي آمريكا ديروز از سوي رسانهها منتشر شد؛ خبري كه پيامي روشن براي رهبر كرهشمالي داشت.

در جريان اين آزمايش، يك موشك قارهپيما در حملهاي شبيهسازي شده توسط اين سامانه دفاعي هدف واقع شد و منهدم شد. هدف قرار دادن موشكهاي قارهپيما به واسطه سرعت باالي اين موشكها كار بسيار دشواري است.

آمريكا اعالم كرده است كه سامانه دفاع ضدموشكي مستقر در پايگاه هوايي واندربرگ واقع در كاليفرنيا را عليه پرتاب يك موشك قارهپيما مورد آزمايش قرار داده است. اين موشك بالستيكي از نقطهاي واقع در جزاير مارشال در جنوب آالسكا شليك شده بود. بر اساس اين خبر، سامانه دفاع ضد موشكي آمريكا موفق شده است اين موشك را منهدم كند.

تنش بين آمريكا و كرهش//مالي ظرف ماههاي گذشته افزايش يافته است. كرهشمالي باوجود هشدارهاي بينالمللي ظرف ماههاي گذشته بارها اقدام به آزمايش موش//كي كرده است. رهبر كرهشمالي در عين حال اعالم كرده است كه اين كشور در حال ساخت موشكي قارهپيما با توان تجهيز به كالهكهاي هستهاي است. بر اساس ادعاي رهبري اين كشور، اين موشكها ميتوانند حتي نقاطي از خاك آمريكا را نيز هدف قرار دهند. دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا در همايش سران و رهبران كشورهاي گروه هفت در ايتاليا كرهشمالي را يك مشكل جهاني ناميد كه بايد حل شود. جيم سيرينگ، مدير سازمان دفاع ضد موشكي آمريكا (MDA) پس از اين آزمايش موفقيتآميز، هدف قرار دادن يك موشك قارهپيما در حملهاي شبيهسازي شده را موفقيتي بزرگ ارزيابي كرد و آن را واكنشي به يك تهديد بسيار واقعي دانست.

آزمايش س//امانه دفاع ضد موش//كي آمريكا از سال 1999 آغاز شده است؛ آزمايشهايي كه همواره موفقيتآميز نبودهاند. آمريكا از س//ال 1999 تاكنون 17 بار اقدام به آزمايش سامانه دفاع ضد موشكي خود كرده كه تنها 9 بار آن توام با موفقيت بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.