يمن با فروپاشي كامل روبهروست

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز-هماهنگكننده ارشد امور انساندوستانه سازمان ملل متحد گفتهاستكهيمنبافروپاشيكاملاجتماعي،اقتصاديونهادهايبنيادي روبهروست. استفان اوبرايان كه در شوراي امنيت سازمان ملل اظهارنظر ميكرد گفت كه يمن نيازمند اقدام فوري است. يمن در ميانه يك بحران انساني قرار دارد و هفت ميليون نفر از مردم آن در آستانه قحطي هستند. بهعالوهشيوعوباجانبيشاز005 نفرراگرفتهوسازمانمللانتظاردارد 150 هزار مورد ديگر ظرف شش ماه آينده بروز كند. اوبرايان گفت كه رنج مردم يمن تصادفي يا محصول نيروهاي وراي كنترل ما نيست بلكه تقصير طرفهاي درگير و بيكار نشستن قدرتهاي جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.