احتمال شكست ترزا مي در انتخابات

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- بر اساس تجزيه و تحليل نظرسنجي يوگاو، حزب محافظهكار انگليس در انتخابات پارلماني آتي 310 كرسي به دست ميآورد كه 16 كرسي كمتر از اكثريت است. پيشبينيهاي جديد از ميزان كرسيهايي كه حزب محافظهكار انگليس ميتواند در انتخابات 18 خرداد به دست آورد نشان ميدهد، ترزا مي احتماال در مسير شكست قرار دارد و ممكن است يك پارلمان معلق تشكيل شود. بر اساس برآوردهاي حوزه به حوزه موسسه يوگاو براي روزنامه تايمز، حزب محافظهكار احتماال 20 كرسي از دست ميدهد و نميتواند اكثريت مطلق را به دست آورد. در مقابل، حزب كارگر جرمي كوربين 28 كرسي به دست ميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.