اجراي پيمان پاريس ضروري است

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-دبيركلسازمانمللمتحدگفتكهاتحادجهانيانبرايمقابله با تهديد ناشي از تغييرات آب و هوايي مطلقا ضروري است.

گوت//رش در نيويورك گفت كه اگر كش//وري در مورد نياز به پيمان تغييراتآبوهوايي5102 پاريسشكدارد،درآنصورتسايركشورها بايد بيش از پيش در اجراي آن ثابت قدم باشند. رييسجمهور آمريكا در جريان نشست سران گروه 7 از تاييد حمايت از پيمان پاريس خودداري كرد. او گفته است اين هفته در مورد موضع آمريكا تصميم ميگيرد. ترامپ قبال اخطارهاي مربوط به گرمايش زمين را ساختگي و ساخته چين خوانده و تهديد كرده است كه از پيمان پاريس خارج خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.