ممانعت از ميزباني تركيه از اجالس ناتو

Jahan e-Sanat - - News -

AFP - 81كش//ور اتحاديه اروپا و كانادا قصد دارند از كانديداتوري بلژي//ك براي ميزباني از اجالس س//ال 2018 ب//ه ائتالف نظامي ناتو به جاي تركيه حمايت كنند. نشريه آلماني دي ولت گزارش داد: گروهي از كشورهاي اروپايي در ائتالف نظامي ناتو كه سردمدارانش آلمان، فرانسه، هلند و دانمارك هستند شديدا با برگزاري اجالس ساالنه ناتو در تركيه در پي وخامت روابط اتحاديه اروپا با اين كشور مخالف هستند. رييسجمهور تركيه در ژوئيه 2016 در شهر ورشو از رهبران كشورهاي عضو ناتو دعوت كرد تا اجالس سال 2018 را در شهر استانبول برگزار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.