آغاز تحويل تسليحات آمريكايي به كردها

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC آمريكا تحويل اسلحه و ادوات نظامي به كردها در سوريه را آغاز كرده است. واشنگتن بنا دارد پيشمرگهها را براي ادامه پيشروي به سوي رقه )پايتخت خودخوانده داعش( تسليح كند؛ اقدامي كه تركيه را برآشفته است. سخنگوي پنتاگون سهشنبه گذشته تاييد كرد اسلحه و خودروهاي سبك جنگي تحويل گروههاي كرد سوريه شده است. مجوز اين ارسال اسلحه به سوريه را دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا، اوايل ماه جاري صادر كرد. تصميمي كه با محكوميت قاطع تركيه روبهرو شد. تركيه واحدهاي شبهنظامي كردها در سوريه را شاخهاي از حزب كارگران كردستان )پكك( ميداند و آنها را تروريست ميخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.