وزير خارجه آلمان به تركيه ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير خارجه تركيه گفت، همتاي آلمانياش قرار است پنجم ژوئن سالجاري ميالدي به تركيه برود و درباره تنش اخير ناشي از لغو سفر گروه پارلماني آلمان به تركيه و بازديد از پايگاه هوايي اينجرليك به گفتوگو بپردازد. آنكاراازحضوراينگروهپارلمانيدراينپايگاههواييكهمحلاستقرار نيروهاي آلماني براي مقابله با داعش است، خودداري كرد. حدود052 نفر از نيروهاي آلمان در اين پايگاه مستقر هستند و بخشي از ائتالف ضدداعش تحترهبريآمريكامحسوبميشوند.دولتتركيهگفتهكهآلمانبايدابتدا رويكردش را در قبال آنكارا بهتر كند تا اين بازديد صورت گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.