بالروس همچنان فقيرترين كشور اروپايي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنانزديك به نيمي از مردم بالروس تنها با 175 يورو درآمد در ماه زندگي ميكنند. مركز آمار بالروس اعالم كرد، بيش از 48/8 درصد از مردم اين كشور در ماه تنها 350 روبل 175) يورو( درآمد دارند. بر اين اساس از سال گذشته ميالدي تاكنون درآمد 53 درصد از مردم بالروس همچنان ثابت مانده و تغييري نداشته است كه اين امر نشاندهنده ادامه فقر در اين كشور اروپايي است. مركز آمار بالروس جمعيت اين كشور را 9 ميليون 498 هزار نفر اعالم كرده كه از اين ميان تنها يك ميليون نفر درآمد 600 روبلي 300) يورو( دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.