بازداشت 3000 نفر در ناآراميهاي ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP يك گروه حامي حقوق بشر اعالم كرد، پليس ونزوئال در فاصله دو ماه از آغاز دور جديد اعتراضات ضددولتي در اين كشور اقدام به دستگيري حدود سه هزار نفر كرده است. مخالفان رييسجمهور ونزوئال او را متهم به سركوب معترضاني كردهاند كه خواهان كنار گذاشتنش از قدرت هستند. در عين حال مادورو نيز آنها را متهم به دسيسه براي كودتا عليه خود كرده است. گروه قضايي موسوم به مجمع عدالت كيفري اعالم كرد كه بر اساس برآورد اين گروه در ناآراميهاي مرگبار اخير در ونزوئال7792 نفر بازداشت شدندكهازميانآنهاهنوز1531نفردربازداشتبهسرميبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.