آيفكس سبزپوش شد

Jahan e-Sanat - - News -

سبزپوش//ي آيفكس و نقل و انتقال نزديك به 236 ميليون ورقه بهادار به ارزشي اف//زون بر يكهزار و 385 ميليارد ريال ماحص//ل معامالت فرابورس در آخري//ن روز كاري هفته جاري بود. در معامالت روز گذشته شاهد رشد بيش از يك واحدي شاخص كل پس از چند روز ريزش و رشد اين نماگر ب//ازار تا نزديكي ارتفاع 916 واح//دي بوديم. ب//ه ترتيب نماده//اي »اپرداز« و »دماوند« تا نزديك//ي 0/5 واحد تاثير مثبت بر آيفكس داش//تند و در مقابل نماد »ميدك//و« با ري//زش قيمتي خود مان//ع از صعود بيش//تر اين نماگر شد. همچنين در مجموع دو بازار اول و دوم 111 ميليون س//هم به ارزش 367 ميلي//ارد ريال خريد و فروش شد. در حالي نماد »ذوب« با معامله بيش از 30 ميليون سهم به ارزش 24 ميليارد ريال بيشترين حج//م معامالت را در اين دو بازار به نام خود كرد كه نماد »اپرداز« در پ//ي نقل و انتق//ال بيش از دو ميليون س//هم به ارزشي افزون بر 64 ميليارد ريال در صدر باالترين ارزش معامالت اين بازارها ايستاد. بازگشايي چهار نماد معامالتي در جريان ب//ازار نيز ديگر رويداد روز گذشته فرابورس به شمار ميرود كه طبق آن نماد معامالتي شركت دامداري تليس//ه نمونه، ش//ركت ش//يريندارو، پتروشيمي خراسان و صنعتي بهپاك بازگشايي شدند. نمادهايي كه روز گذشته باالترين رشد قيمتي را تجربه كردند شامل »دتوليد«، »س//دبير« و »ساينا« بودند در حالي كه نمادهاي »افرا«، »بساما« و »ولبهمن« نيز بيشترين اف//ت قيمتي را نزديك پنج درصد تجرب//ه كردن//د. در همي//ن حال معامالت در تابلوه//اي معامالتي بازارپاي//ه نيز به رقم 167 ميليارد ريال رس//يد. به اين ترتيب شاهد معامل//ه بي//ش از 121 ميلي//ون سهم به ارزش 167 ميليارد ريال در تابلوه//اي ال//ف، ب و ج ب//ازار پايه بوديم. روز گذش//ته معامالت بيش از 57 ميلي//ارد ريالي اوراق تسهيالت مسكن نيز در فرابورس رقم خورد. قيمت تسهها در حالي در دامن//ه 722 تا 763 هزار ريال دادوستد ش//د كه كمترين قيمت اين اوراق مربوط به تسه خردادماه 94 بود. در عين حال در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نيز ارزش معامالت به بيش از 763 ميليارد ريال رسيد.

اس//ناد خزانه اس//المي مرحله هش//تم نزديك به 129 هزار ورقه به ارزش 124 ميليارد ريال معامله شد كه باالترين رقم حجم و ارزش دادوستدها در اين بازار بود. در ميان صندوقهاي س//رمايهگذاري قابل معامله نيز صندوق سرمايهگذاري اعتمادآفري//ن پارس//يان در صدر

ايس//تاد و بيش//ترين حجم و ارزش معام//الت را در اختي//ار گرفت. در مجموع اين صندوقها روز جاري نزدي//ك به دو ميليون ورقه به//ادار به ارزش 28 ميليارد ريال دست به دست شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.