راهبردهاي اصلي بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

يك//ي از موضوعاتي كه هم//واره بايد مدنظر س//رمايهگذاران در بازار س//رمايه و به طور كلي ساير بازارها قرار گيرد اتخاذ سياستهاي كالن در حوزههاي سياسي و اقتصادي است. تورم، ثبات نرخ ارز و از طرفي جذب سرمايهگذار خارجي از جملهعوامليهستندكهميتوانندثباتاقتصادي و س//پس رونق اقتصادي را براي يك كش//ور به ارمغان بياورند. حميدرضا مه//رآور، مديرعامل شركت كارگزاري بانك س//امان در گفتوگو با سنا، ضمن بيان مطلب فوق گفت: طي چهار سال گذشته در همه زمينههاي مذكور شاهد اقدامات چشمگيري بوديم. وي ادامه داد: كاهش نرخ تورم تا سطح 10 درصد، ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي در طول چهار سال گذشته و از طرفي جذب سرمايهگذار خارجي در صنعت خودرو و پتروشيمي از اقدامات مهم و اساسي بود كه در دولت اتفاق افتاد و اگر ش//اهد تداوم موضوعات ذكر شده باشيم ايجاد رونق اقتصادي در كشور، دور از ذهن نيست. مديرعامل شركت كارگزاري بانك سامان با بيان اينكه به نظر ميرسد دولت فعلي طي چهار سال فعاليت خود، زيرساختها و بسترسازي مناسبي را در بسياري از حوزهها انجام داده و اكنون بيشتر وقت عمل فرارسيده است تا هرچه بيش//تر شاهد رشد و توسعه اقتصادي در كشورباشيم،تاكيدكرد:يكيازاقداماتيكهدولت بايد در دوره جديد تمركز ويژهاي بر آن داش//ته باشد اصالح نظام بانكي كشور است. مهرآور افزود: همخواني بين تورم 8 تا 10 درصدي و از طرفي نرخسودبانكي81 تا22 درصديدركشوروجود ندارد. نرخ سود باالي بانكي عمال توليدكننده را از مدار اقتصادي خارج ميكند و همين ميتواند به عنوان دامي براي رونق و توسعه اقتصادي به شمار آيد و فرآيند رشد اقتصادي كشور را دچار وقفه كند. مديرعامل ش//ركت كارگزاري بانك س//امان ادامه داد: البت//ه گامهاي مهمي نيز در اين زمينه برداش//ته شده است. ادغام موسسات و بانكهاي كش//ور در جهت كاهش هزينههاي جاري و نظارت بيش//تر، اجرايي كردن سيستم گزارشدهي مالي در بانكها و از طرفي نزديك كردن استانداردهاي بانكي در سطح بينالمللي از اقداماتي اس//ت كه ب//راي اصالح نظام بانكي پيشبيني شده. به گفته مهرآور، به نظر ميرسد سياستدولتدرخصوصسيستمبانكيميتواند نتيجههاي خوبي داشته باشد اما مهم است كه اين سياستها هر چه سريعتر اجرايي شود تا از اين طريق شاهد كاهش نرخ سود بانكي همگام با تورم و رفع شدن مشكل در بخش توليد كشور باشيم. وي يكي ديگر از مسايل اقتصادي كشور را هدايت نقدينگي به سمت بخش توليدي دانست و عنوان كرد: موضوع بعدي هدايت نقدينگي به س//مت توليد است. در طول چهار سال گذشته سياستهاي انقباضي و ضدتورمي دولت موجب شد، قطار رشد بخش توليد با سرعت كم حركت كند اما انتظار ميرود در دوره فعلي، بسياري از اين موانع برداشته شود و شاهد افزايش نقدينگي و گسترش سياستهاي انبساطي و همگام با آن توسعه بخش توليد كشور با يك نرخ تورم معقول و منطقي باش//يم. مديرعامل شركت كارگزاري بانك سامان به شرايط بازار سرمايه نيز اشاره كرد و گفت: در خصوص بازار سرمايه بايد گفت كه رشد و توسعه اقتصادي اثرات قابل توجهي بر فعاليت شركتهاي بورسي خواهد داشت. افزايش توليد و فروش شركتها و رسيدن به حداكثر ظرفيت توليد،ميتواندموجبافزايشسودآوريشركتها و از طرفي منفعت سرمايهگذاران در بازار سرمايه شود. وي ادامه داد: اما سوال اينجاست كه اين امر در كوتاهمدت امكانپذير است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه در طول چهار سال گذشته شاهد سياستهاي كالني نبوديم كه اثرات مستقيم و مثبت بر بازار س//رمايه داشته باشد. با اين وجود بايد ديد در گزارشهاي مياندورهاي شركتها شاهد تغييرات عملياتي خاصي به لحاظ بنيادي هستيم يا خير. اگر كمكم شاهد بهبود نسبي در عملكرد شركتها باشيم، ميتوان گفت كه تدابير اقتصادي دولت در بخش توليد اثرگذار بوده و چرخ توليد با آهنگ ماليمي در حال حركت اس//ت و اين ميتواند حداكثر رضايت سرمايهگذاران در بازار سرمايه را فراهم كند.

بانكمركزيمصداقعملياتغيربانكي را مشخص كند

مس//ووالن بازار س//رمايه و مدي//ران عامل بانكها بهتر اس//ت قبل از هر تفسيري درباره دستورالعمل سرمايهگذاري در اوراق بهادار كه توسط بانك مركزي ابالغ شده، مصداق عمليات غير بانكي را از بانك مركزي استعالم كنند. علي اس//الميبيدگلي، رييس هياتمديره ش//ركت مش//اور س//رمايهگذاري آرمان آتي درخصوص دس//تورالعمل جديد بانك مركزي و تاثير اين دس//تورالعمل بر بازار س//رمايه گف//ت: در اين دستورالعمل قيد شده بانكها از انجام فعاليت غيربانكي منع شوند و فعاليتهاي مرتبط بانكي تعريف ش//ده كه برخي از آنها سپردهگذاري و سپردهگري، تسهيالتدهي، صرافي و ليزينگ است اما در اين فعاليتها اسمي از صندوقهاي سرمايهگذاري آورده نشده و از طرفي ديگر منعي هم براي فعاليت اين صندوقها اعالم نشده است. وي با تاكيد بر اينكه در اين دستورالعمل قيد شده بانكها تا 20 درصد سرمايه پايه بانك ميتوانند سرمايهگذاري در سهام و صندوقها انجام دهند، افزود: پيش از اين نيز اين موضوع مطرح شده بود و بانك مرك//زي به بانكها اعالم كرده كه ظرف مدت سه س//ال بايد سرمايهگذاريهاي خود را به 20 درصد سرمايه پايه كاهش دهند. وي با اشاره به اينكه موضوع محدوديت فعاليت بانكها در صندوقهاي س//رمايهگذاري در اين دستورالعمل قيد نشده و اين تفسيري است كه از تصميم جديد بانك مركزي ش//ده و توضيح داد: ب//ه دليل اينكه در دس//تورالعمل حرفي از صندوقهاي سرمايهگذاري نشده است مديريت و تاس//يس اين صندوقه//ا عمليات غيربانكي تفسير ش//ده است. اس//المي اين موضوع را از دو منظر مورد بحث دانس//ت و ادامه داد: همه بانكها طبق دس//تورالعمل ميتوانند تنها 20 درصد س//رمايه پايه خود را در سهام شركتها و صندوقها س//رمايهگذاري كنند. بنابراين در صورتي كه بانكي تصميم به تاس//يس صندوق سرمايهگذاري جديد بگيرد بايد واحدهاي ممتاز را س//رمايهگذاري كند اما در صورتي كه سقف 20 درصد سرمايهگذاري بانك پرشده باشد كه اكثرا هم پر شده، امكان سرمايهگذاري و تاسيس صندوق نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.