رشد يك واحدي شاخص بعد از چند روز افت

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذش//ته شاخص بورس بعد از چهار روز منفي با رشد دو واحدي مواجه شد تا نوار افتهاي پياپي اين متغير مهم بازار سهام قطع شود. به گزارش ملت بازار، همانطور كه پيش از اين اشاره شده بود روند معامالت بازار سهام بعد از پشت سر گذاشتن چهار روز سراسر نزولي كه منجر به افت بيش از 630 واحدي شاخص بورس شده بود، به محدوده حمايتي خود نزديك شد و از همان دقايق ابتدايي شاهد افزايش تقاضا در اكثر صنايع بازار بوديم. اما تحت تاثير كمبود نقدينگي و عدم حمايت سهامداران عمده اين روند صعودي چندان پايدار نبود و خيلي سريع شاهد افزايش نسبي حجم عرضهها در اكثر صنايع بوديم به طوري كه شاخص بورس با نوسان منفي مواجه شد و شاهد افزايش عرضهها در اكثر صنايع بوديم اما برخالف روزهاي گذشته نماگر بازار به محدوده منفي وارد نشد و با رشد ناچيزي به كار خود خاتمه داد تا نوار افتهاي سريالي شاخص بعد از چهار روز پاره شود و سهامداران با اميدواري بيشتري روند معامالت بورس را دنبال كنند. به اين ترتيب روند معامالت روز گذشته بازار سهام در شرايطي با رشد ناچيز شاخص به اتمام رسيد كه ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورس//ي نس//بت به ابتداي هفته 2984 ميليارد تومان افت داشته و نقدينگي قابل توجهي از بازار سهام خارج شده است. انتظار ميرود با توجه به چشمانداز مثبت پيرامون شركتها و افت قيمت سهام در برخي صنايع و رسيدن به محدوده كمريسك طي روزهاي آينده شاهد بهبود نسبي در روند دادوستدها باشيم. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »آپ، خپارس و واميد« به ترتيب با رشد ‪10 52،‬ و 9 واحدي بيشترين تاثير مثبت و »شخارك، حكشتي و فملي« با افت ‪14 12،‬ و 10 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر بازار داشتند شاخص بورس با رشد دو واحدي مواجه شد و در 80 هزار و 513 واحد به كار خود خاتمه داد. شاخص كل هموزن نيز با رشد 37 واحدي به 17 هزار و 486 واحد رسيد. در همين حال ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به 328 هزار و 32 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش، در جريان معامالت روز گذشته 573 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 156 ميليارد تومان در 43 هزار و 735 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »پكرمان« با دادوستد 79 ميليون برگه به ارزش 29/5 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. از مهمترين رويدادهاي روز گذشته بورس ميتوان به بازگشايي نمادهاي معامالتي »سيستم، سبهان، دامين، دابور، دلر، كپشير، درازك، وصنعت، تكشا و ما« و توقف نمادهاي »وتوصا، دارو، خموتور، چكارن، خمحركه، دكيمي« اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.